--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 204

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. accord
A : บรรลุเป้าหมาย, ความสำเร็จ, ผลสัมฤทธิ์, ทักษะ, ความสามารถพิเศษ
B : ข้อตกลง, สนธิสัญญา, สัญญา, สอดคล้อง, เห็นด้วย, มอบ, ทำให้
C : เล่นดนตรีประกอบ, คลอไปด้วย, ประกอบกับ, ร่วมกับ, ติดตาม, ร่วมทาง, เดินทางไปด้วย
D : อุบัติเหตุ, เหตุบังเอิญ, โอกาส, การตั้งครรภ์โดยไม่ได้เตรียมตัว

2. action
A : แท้, แท้จริง, ตามความเป็นจริง, สภาพปัจจุบัน
B : การกระทำ, ปฏิบัติการ, เคลื่อนไหว, การดำเนินคดี, ความกระฉับกระเฉง, ท่าทาง
C : อย่างมีไหวพริบ, อย่างรุนแรง, อย่างแหลมคม
D : โฆษณา

3. baggage
A : ทำให้งุนงง, ทำให้สับสน
B : เหรียญ, เข็ม, เครื่องหมาย, เครื่องสัญลักษณ์
C : เลว, ร้าย, ความไม่ดี, ชั่วช้า, แย่, เป็นอันตราย
D : กระเป๋าเดินทาง, หีบ, ห่อ, ผู้หญิง

4. cook
A : ตกแต่ง, ประดับประดา
B : ขนานกัน, เท่ากัน, ประสานกัน, พร้อมเพรียง, ระดับเดียวกัน
C : ทำอาหาร, พ่อครัว, ทำเท็จ, ปลอม, บังเกิดขึ้น
D : ผู้คัดสำเนา, ผู้เลียนแบบ, เครื่องถ่ายสำเนา

5. defective
A : การอุทิศตัว, คำอุทิศ, การอุทิศให้
B : มีข้อบกพร่อง, มีตำหนิ, มีจุดอ่อน, ไม่สมบูรณ์, พิการ, เสีย
C : การกระทำ, กรรม, โฉนด, สัญญาหรือข้อตกลง
D : การตาย, หมดอายุ

6. draw
A : ปรารถนา, ความฝัน, จิตนาการ, ความใฝ่ฝัน
B : เครื่องแต่งกาย, แต่งตัว, ชุดติดกัน, ตกแต่ง
C : ดึง, ชักนำ, วาด, สิ่งดึงดูด, พรรณนา
D : สว่าน, ฝึกฝน, เจาะ, ร่อง

7. drink
A : ดื่ม, เครื่องดื่ม, เหล้า, ดูดดื่ม
B : ขับ, ผลักดัน, ขับขี่, ควบคุม, แรงกระตุ้น
C : เภสัชกร, ผู้ปรุงยาตามใบสั่งแพทย์, คนขายยา
D : น่าสงสัย, คลุมเครือ, ไม่แน่ใจ

8. fasten
A : ผูก, รัดแน่น, มัดแน่น, ตรึง
B : รวดเร็ว, ติดแน่น, อย่างมั่นคง, อดอาหาร
C : เป็นที่นิยม, เป็นผลดี
D : การกล่าวลา

9. fertilizer
A : อบอุ่นมาก, ร้อนรน, มีศรัทธาสูง, กระตือรือร้น
B : ไปเอามา, ถอนใจ, ดึงดูดใจ, แผนการ, ปีศาจ
C : น้อย, จำนวนไม่มาก, เกือบไม่มี, เล็กน้อย
D : ปุ๋ย, สิ่งที่ทำให้เกิดลูก

10. finalize
A : เติม, บรรจุ, เแต่งตั้ง, บันทึกลง
B : ฟิล์ม, เยื่อบางๆ, ภาพยนตร์, เคลือบ
C : บรรลุความสำเร็จ, ทำให้เสร็จสมบูรณ์
D : การเติมช่องว่าง, ไส้ในขนม, สิ่งที่ใช้อุดฟัน, การเข้าทำงานแทน

11. fluctuation
A : พูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว, กลมกล่อม, ราบรื่น, ฉะฉาน
B : การผันแปร, ความผันผวน
C : หิมะหรือฝนที่ตกปรอยๆ, ความตื่นเต้นอย่างกะทันหัน, ความเกรียวกราว, ความหวั่นไหวของตลาดหุ้น
D : เกี่ยวกับการบิน, ล่องลอย, เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว, ปลิวสะบัด

12. hindrance
A : ข้างหลัง, ด้านหลัง, กวางตัวเมีย, ชาวชนบท
B : เหตุขัดข้อง, การป้องกัน, สิ่งกีดขวาง, อุปสรรค
C : การไต่เขา, การปีนเขา, เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
D : ช่อน, ปิดบัง, ปกคลุม, หนังสัตว์, หนังคน

13. financier
A : ค้นพบ, มีผลต่อ, ได้รับการแต่งตั้ง, ตรวจสอบ
B : ดี, เยี่ยม, งดงาม, ละเอียดอ่อน, สุขสบาย, อากาศแจ่มใส
C : ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน, นักการคลัง, จัดหาเงินทุนให้
D : ไฟ, ความกระตือรือร้น, มีชีวิตชีวา, การยิงปืน, ไล่ออก

14. infancy
A : สรุป, อนุมาน
B : วัยทารก, ระยะแรกๆ, ทารกทั้งหลาย, วัยเริ่มต้น
C : ด้อยกว่า, ต่ำกว่า, อยู่ล่าง, รองลงมา, ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
D : ซึมทะลุ, แทรกซึม, สิ่งที่แทรกซึมเข้าไป

15. manage
A : การทารุณ, การกระทำผิด, การประทุษร้าย, การปฏิบัติไม่ดี
B : ทางเดินเท้า, ห้างสรรพสินค้า
C : ควบคุม, จัดการ, ทำได้สำเร็จ
D : การทำงานผิดปกติ, การไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ

16. praise
A : อยู่ข้างหน้า, นำหน้า, มีมาก่อน
B : กฎ, การอบรม, คำสั่งสอน, คติพจน์
C : แม่นยำ, ถูกต้อง, เที่ยงตรง, ระมัดระวัง, พิถีพิถัน
D : การสรรเสริญ, การยกย่อง, การชื่นชม, ชมเชย

17. preference
A : อคติ, ความลำเอียง, ทำให้เสียหาย, ทำให้เป็นผลร้าย
B : ความพึงพอใจ, สิทธิพิเศษ
C : เบื้องต้น, ในขั้นแรก, ขั้นเตรียมการ, ในระดับต้น
D : ยังไม่โตเต็มที่, ยังไม่ถึงเวลาอันควร, ก่อนถึงเวลากำหนด

18. prescription
A : ของขวัญ, ปัจจุบัน
B : ใบสั่งยา
C : สงวน, ทำให้คงอยู่, อนุรักษ์, ถนอมอาหาร, ป่าสงวน
D : ประธาน, อธิการบดี, ประธานาธิบดี, ประมุข

19. repeat
A : การชำระคืน, การจ่ายเงินคืน
B : ซ่อมแซม, แก้ไข
C : พูดซ้ำ, ทำซ้ำ
D : ค่าเช่า, การเช่า, รายได้จากการให้เช่า

20. separation
A : ต่อเนื่องกัน, ตามลำดับ
B : เงียบสงบ, สงบนิ่ง, เยือกเย็น, ไม่มีเมฆ, ปลอดโปร่ง
C : อนุกรม, ลำดับ, สิ่งที่ต่อเนื่องกัน, สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ
D : การแยกออก, การแบ่งแยก, การลาจาก, การแยกทางกัน, การหย่าร้าง

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 
ทุน Victoria Doctoral Scholarships 2015

ทุน Victoria Doctoral Scholarships 2015

ทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่สนใจรับทุนในระดับปริญญาเอกได้เข้าศึกษาที่ Victoria University of Wellington เป็นเวลา 3 ปี จำนวน 35 ทุน

ทุนการศึกษาที่จะมอบให้จะพิจารณาจากความเป็นเลิศของผลการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้แก่ทั้งนักศึกษาชาวนิวซีแลนด์และนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับระเบียบการรับสมัครที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว

รายละเอียดทุน

1. ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายปีละ $23,500

2. ค่าเล่าเรียน (Tuition Fees)

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติการสมัครดังนี้

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  • มีความเป็นเลิศของผลการศึกษา
  • นักศึกษาชาวนิวซีแลนด์และนักศึกษาต่างชาติ

ระยะเวลาการรับสมัคร

หมดเขตรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2014

 

>>>>>>>>>>  อ่านข้อมูลเพิ่่มเติม

 
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคะแนน TOEFL
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคะแนน TOEFL

เรียบเรียงโดย : สาระดีดี.คอม

 

          การทำคะแนนสอบ TOEFL ให้อยู่ในระดับสูงสามารถทำได้โดยผู้เตรียมสอบต้องเริ่มเตรียมพร้อมโดยการวางแผนการเตรียมสอบที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอบทำคะแนนได้ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ  มีเคล็ดลับ 4 ข้อสำหรับเพิ่มคะแนนสอบ TOEFL ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อผู้เตรียมสอบ  ดังนี้

           1.  เลือกเครื่องมือเตรียมสอบที่ดีและเหมาะสม

          หากผู้เตรียมตัวสอบไม่คุ้นเคยกับการสอบ TOEFL  มาก่อน   สิ่งสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นคือการสร้างความคุ้นเคยกับแบบทดสอบ ตัวข้อสอบและโครงสร้างข้อสอบ   วิธีที่ดีที่สุดและเป็นวิธีง่ายๆ คือการทำแบบฝึกหัด    โดยในขั้นต้นผู้เตรียมตัวอสบควรตั้งใจอย่างเต็มที่ในการคัดหาหนังสือดีๆ สักเล่ม หรือเครื่องมือแนะนำการสอบ TOEFL ที่เหมาะสม   โดยสามารถเลือกเป็นหนังสือแนะนำ  ซีดี  เทป หรือไฟล์เสียง    บางครั้งผู้เตรียมตัวสอบอาจลังเลใจจากการโฆษณาต่างๆ หรือหน้าปกที่สวยงามของคู่มือ   ดังนั้นจึงควรหาข้อมูลหนังสือที่มีชื่อเสียงและเล่มที่มีผู้แนะนำให้ผู้ที่เตรียมตัวสอบอ่านมาแล้วหลายๆ รุ่นของการสอบ    ต่อมาให้ใช้เวลาทบทวนเกี่ยวกับกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เตรียมสอบจดจำข้อมูลต่างๆ ได้ดีขึ้น   ตัวอย่าง หากคุณรู้สึกไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือขณะอยู่บนรถโดยสารหรือรถไฟฟ้า  ให้คุณลองเปลี่ยนไปใช้เทป ซีดี หรือไฟล์เสียงที่สามารถฟังในขณะกำลังเดินทางเพื่อให้สามารถจดจำเทคนิคการทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

          2.  การตัดสินใจสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ

          การสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEFL เป็นการเตรียมตัวสอบที่จะได้ผลดีกว่าอ่านหนังสือคู่มือ การอ่านเทคนิคต่างๆ  การทำแบบฝึกหัด และเรียนรู้จากเครื่องมือต่างๆ ด้วยตนเอง   สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการลงเรียนในหลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEFL   คือ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ความรู้ และโอกาสที่จะได้คะแนนสอบที่สูงขึ้น   เนื่องจากผู้เรียนจะมีโอกาสได้สอบถามข้อสงสัยหรือตั้งคำถามในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นกับผู้สอน    อย่างไรก็ตามก่อนที่จะลงมือสมัครเรียนกับสถาบันกวดวิชา  ให้ผู้เรียนตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้สอนมีความรอบรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL เป็นอย่างดี  และผู้สอนสามารถอธิบายและสอนสิ่งที่ยากๆ ให้คุณสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น    คุณอาจขอสถาบันที่สนใจเข้าชมการเรียนการสอนก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเรียนจริง

          3.  เรียนรู้เทคนิคเพื่อลดเวลาการทำข้อสอบ

          ในการสอบ TOEFL ผู้สอบจะได้พบกับคำถามที่มีตัวเลือกคล้ายกันบ่อยๆ อาทิ

          A) to destroy
          B) destroying
          C) destroyed
          D) was destroyed

          เมื่อผู้สอบพบกับคำถามลักษณะนี้  ให้จำไว้ว่า 90% ของคำถามจากตัวเลือกข้างต้นคำตอบน่าจะเป็นข้อ B หรือ ข้อ C    ทั้งนี้โดยทั่วไปข้อสอบ TOEFL จะมีลักษณะของแบบทดสอบวัดactive voice (-ing form) และ passive voice (-ed form)  เมื่อคุณพบคำตอบที่มีทั้ง -ed และ -ing อยู่ในคำถามข้อเดียวกันในตัวเลือก   คำถามข้อนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าตัวเลือกจะอยู่ 1 ในสองตัวเลือกดังกล่าว  ซึ่งนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายเทคนิคที่คุณจะได้เรียนรู้เมื่อได้ลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL หรือจากการทำแบบทดสอบอย่างเข้มข้น

          4.  ถามตัวเองว่าการเรียบเรียงประโยคสอดคล้องดีไหม

          ผู้เตรียมตัวสอบ TOEFL  ส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดประโยคคำพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างถูกต้องยกเว้นตอนต้องออกเสียง   ในทางเดียวกัน  นั่นหมายความว่าเราจะสามารถสนทนาในใจได้ดีหากเราสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง   และความคิดภายในใจจะสะท้อนออกมาเป็นเสียงจริงได้หากไม่ยึดติดหลักของไวยกรณ์ (grammar rules)   หรืออีกนัยหนึ่งคือเราสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษได้ถูกต้องได้ง่ายๆ ด้วยการคิดและพูดออกมาดังๆ   ดังนั้นการฝึกอ่านอ่านออกเสียงจึงเป็นการฝึกฝนให้ผู้เตรียมสอบได้คุ้นเคยกับรูปประโยคได้ค่อนข้างดีวิธีหนึ่ง

          ความจริงในเรื่องนี้จะทำให้คุณสามารถจัดการกับความสับสนเมื่อเจอกับข้อสอบ TOEFL    ในการทำข้อสอบที่ต้องพิจารณาใช้คำในตัวเลือกเข้าแทนที่คำภายในประโยคให้ลองอ่านดูว่าเมื่อเติมคำลงไปแล้วประโยคเหมาะสมดีหรือไม่   หากลองอ่านออกเสียงแล้วเสียงที่อ่านทั้งประโยคไม่ติดขัด ก็มีความเป็นไปได้ว่าคำตอบดังกล่าวเป็นตัวเลือกและคำตอบที่ถูกต้อง   

          เทคนิคง่ายๆ เหล่านี้ สามารถช่วยให้คุณเพิ่มคะแนน TOEFL ได้ไม่มากกน้อย   ขอให้จำไว้ว่าการหมั่นฝึกฝน  ทบทวน และทำแบบทดสอบสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนสอบให้สูงขึ้นได้

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้555
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2373
mod_vvisit_counterเดือนนี้34602
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด1727051

Who's Online

เรามี 74 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความคิดเห็น

ท่านใช้งานส่วนใดของสาระดีดี.คอม มากที่สุด