--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 182

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. browser
A : ฟองอากาศ, ฟองน้ำ, ไม่ถาวร, โกงหลอกลวง
B : ขยับเขยื้อน, เคลื่อน, เปลี่ยนความคิดเห็น, เปลี่ยนตำแหน่ง
C : งบประมาณ, กองทุน
D : เรียกดูข้อมูลเฉพาะส่วนอย่างรวดเร็ว, โปรแกรมที่ช่วยค้นหาหรืออ่านเอกสารบนอินเตอร์เนต

2. colleague
A : เคียงข้าง, ขนานกัน, เพิ่มเติม, ประกอบ, เป็นส่วนเสริม
B : เพื่อนร่วมงาน
C : ตรวจทาน, เปรียบเทียบ, ปรับให้เหมาะสม, ลำดับหน้า, เรียง
D : พังทลาย, ล้ม, ยุบ

3. collectible
A : วิทยาลัย, หอ, สำนัก, สมาคมหรือบริษัท
B : ขัดแย้งกัน, ปะทะกัน, ชนกัน, เป็นปรปักษ์
C : ซึ่งเป็นภาษาพูด, ไม่เป็นทางการ, สนทนาอย่างสนิทสนม
D : ที่สามารถรวบรวมได้, ซึ่งพอจะเก็บได้

4. convention
A : สะดวก, เหมาะสม, ใกล้เคียง
B : ข้อตกลง, สนธิสัญญา, ระเบียบแบบแผน, ธรรมเนียมปฎิบัติ, การประชุม
C : ควบคุม, มีอำนาจเหนือ, บังคับบัญชา, จัดการ
D : ประดิษฐ์, วางแผน, ออกอุบาย

5. correspondent
A : ผู้ติดต่อกันทางจดหมาย, นักข่าว, สิ่งตรงกัน, ซึ่งเหมือนกัน
B : ทุจริต, ชั่ว, เน่าเปื่อย, ทำให้เสื่อม, ทำให้มีรอยเปื้อน
C : ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย, ค่าตอบแทน, มูลค่า
D : อบอุ่นและสะดวกสบาย, น่าสบาย

6. describe
A : การตกลงมา, การเคลื่อนต่ำลงมา, การเอียงลาดลงมา, การสืบเชื้อสาย, การถ่อมตัว
B : ได้มาจาก, ได้รับ, สืบ, กำเนิดมาจาก, กลายมาจาก
C : ผู้รักษาการแทน, ตัวแทน, ผู้แทน, สมาชิกสภาผู้แทน
D : เล่า, พรรณนา

7. dismissal
A : ความไม่เป็นระเบียบ, ความสับสน, ความผิดปกติทางกายหรือใจ, ความวุ่นวาย
B : ไม่เหมือนกันอย่างมาก
C : (การ) ส่ง, รีบทำ, ข่าวด่วน, ส่งของ, ส่งหนังสือ
D : การไล่ออก, การบอกให้เลิก, การไม่พิจารณา, การยกฟ้อง

8. estimation
A : อสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน, ทรัพย์สิน, มรดก
B : การสร้าง, การสถาปนา, การก่อตั้ง, สถาบัน
C : สำคัญ, จำเป็น
D : การประมาณ, การประเมิน, การวินิจฉัย, ความนับถือ

9. foster
A : สร้าง, ก่อตั้ง
B : ดูแล, อุปการะ, ส่งเสริม
C : เศษส่วน, ส่วนน้อย, ชิ้นส่วน, จำนวนเล็กน้อย
D : อ่อนแอ, บอบบาง, แตกง่าย, เปราะ

10. freight
A : อิสระ, ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง,ให้เปล่า, ว่าง
B : เต็มไปด้วย (ปัญหา, อันตราย, ความลำบาก), บรรทุกเต็มไปด้วย
C : หลอกลวง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล, ต้มตุ๋น
D : ค่าระวาง, ค่าขนส่ง, การขนส่งสินค้า, บรรทุกสินค้า

11. fuel
A : สมหวัง, ทำให้บรรลุผล, ปฏิบัติตามหน้าที่, ทำให้พอใจ
B : ซึ่งเต็มเวลา, งานที่ทำทั้งวัน
C : หน้าที่, การปฏิบัติงาน, ภาระกิจ, บทบาท
D : เชื้อเพลิง, ตัวกระตุ้น

12. healthy
A : เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย, เจริญรุ่งเรือง
B : สำนักงานใหญ่, กองบัญชาการ
C : ศีรษะ, ส่วนหัว, ตำแหน่งผู้นำ, สำคัญ, ข้างหน้า
D : สุขภาพดี, แข็งแรง

13. illiteracy
A : การเจ็บไข้ได้ป่วย, การไม่สบาย, ความเลวร้าย
B : อธิบาย, ยกตัวอย่าง, ทำให้เข้าใจ, ตกแต่งด้วยภาพ, วาดภาพประกอบ
C : ทันทีทันใด, ฉับพลัน, กะทันหัน, ที่ส่งผลโดยตรง
D : การไร้การศึกษา, การไม่รู้หนังสือ, การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

14. intensify
A : ตั้งใจ, , มีเจตนา, มุ่งหมาย, หมายถึง
B : ฉลาด, มีหัวคิด
C : ทำให้เข้มข้นขึ้น, ทำให้หนาแน่นขึ้น, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้มากขึ้น
D : การยึดถือหลักคุณธรรม, ความซื่อสัตย์, ความสมบูรณ์, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

15. let
A : ให้, อนุญาต, เป็นเหตุให้, ปล่อย, ให้เช่า
B : จดหมาย, อักษร, ตัวหนังสือ, วรรณคดี
C : เขื่อนกันน้ำท่วมจากแม่น้ำ, เขื่อน, คันนา, งานสโมสรสันนิบาต
D : เครื่องมือวัดระดับ, คงที่, ระดับ, ทำให้เรียบ

16. mate
A : ไม่มีที่เปรียบเทียบ, ซึ่งไม่มีใครเทียบ, ซึ่งไม่คู่ควร, ซึ่งติดไฟได้
B : เพื่อน, คู่สมรส, ผู้ช่วยนายเรือ, คู่ครอง
C : นายจ้าง, กัปตันเรือ, ผู้บังคับการ, ผู้เชี่ยวชาญ, ต้นฉบับ, หัวหน้าครอบครัว
D : จำนวนมาก, ปริมาณมาก, กว้างขวาง, ครอบคลุม, กอง

17. plant
A : จานอาหาร, แผ่นโลหะ, โล่รางวัล, แม่พิมพ์โลหะ
B : พืช, ต้นไม้, การเพาะปลูก, การเกษตร, โรงงาน, สร้าง
C : ที่ราบสูง
D : มีเหตุผล, คล่อง

18. rebound
A : กระโดดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง, สะท้อนกลับ, ดีดกลับ, ตอบสนอง
B : เงินคืน, ส่วนลด, หักคืน, เงินที่ต้องจ่ายคืนมา
C : อย่างมีเหตุผล, อย่างสมเหตุสมผล
D : จัดใหม่, ปรับปรุง, จัดเตรียมใหม่

19. rely
A : คงอยู่, เหลืออยู่
B : ข้อคิดเห็น, ข้อสังเกต, ให้ความเห็น, การวิพากษ์วิจารณ์
C : น่าสังเกต, ประหลาด, ไม่ธรรมดา
D : ไว้วางใจ, เชื่อใจ, เชื่อมั่น, พึ่งพาอาศัย

20. versatile
A : พิสูจน์ความจริง, ตรวจสอบ
B : การเสี่ยงภัย, ผจญภัย
C : มีประโยชน์หลายอย่าง, สามารถปรับตัวได้ง่าย, มีความสามารถรอบตัว, อเนกประสงค์
D : ช่องลม, ช่องขับถ่าย, การระบายอารมณ์, การเปล่งเสียง

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 
ทุนปริญญาเอก Analysis of Resource Futures in China ที่ University of Cambridge

ทุนปริญญาเอก Analysis of Resource Futures in China ที่ University of Cambridge

 

     ทุนการศึกษา  BP funded Foreseer project  แบบเต็มจำนวนระดับปริญญาเอกที่ University of Cambridge 

     ทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ BP's Energy Sustainability Challenge  โดยมุ่งเน้นความสำคัญที่พื้นฐานในภาควิชาวิศวกรรมและได้รับการสนับสนุนจากอีก 7 คณะวิชา    

     ผู้ได้รับทุนจะเข้าศึกษาที่ Department of Engineering for international students ของ University of Cambridge    โดยการศึกษาในด้านนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเน้นการศึกษาด้านทรัพยากร ซึ่งเป็นแขนงวิชาที่เกี่ยวพันกับการศึกษาด้านพลังงาน    โดยจะต้องมุ่งเน้นทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับ Analysis of Resource Futures in China หรือ การสำรวจทรัพยากรของประเทศจีนในอนาคต ด้านพลังงาน น้ำ และดิน    ทั้งนี้โครงการโดยรวมจะต้องใช้เวลาบางส่วนในการดำเนินการสำรวจเชิงปริมาณ และการประเมินผล การคาดประมาณพลังงานในอนาคตของประเทศจีน    ดังนั้นหากมีทักษะการใช้ภาษาจีนจะเป็นข้อได้เปรียบในการสื่อสารและดำเนินการวิจัย


คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติการสมัครดังนี้

  • เป็นนักศึกษาจากชาติใดก็ได้
  • สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร
  • มีผลการเรียนดี โดยไม่ต่ำกว่า 2-i ซึ่งเป็นเกณฑ์ของประเทศอังกฤษ
  • ผู้สมัครที่มีประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดการสมัคร

     สามารถสมัครได้ทั้งทางไปรษณีย์และทางอินเตอร์เน็ต โดยต้องกรอกแบบฟอร์ม CHRIS/6 ให้เรียบร้อย และแนบจดหมายแสดงเจตจำนงไปด้วย

     สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2555

     ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.jobs.cam.ac.uk/job/-18992/

 

แหล่งที่มา :

http://www.jobs.cam.ac.uk/job/-18992/
http://www.scholarship.in.th

 

 
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคะแนน TOEFL
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคะแนน TOEFL

เรียบเรียงโดย : สาระดีดี.คอม

 

          การทำคะแนนสอบ TOEFL ให้อยู่ในระดับสูงสามารถทำได้โดยผู้เตรียมสอบต้องเริ่มเตรียมพร้อมโดยการวางแผนการเตรียมสอบที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอบทำคะแนนได้ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ  มีเคล็ดลับ 4 ข้อสำหรับเพิ่มคะแนนสอบ TOEFL ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อผู้เตรียมสอบ  ดังนี้

           1.  เลือกเครื่องมือเตรียมสอบที่ดีและเหมาะสม

          หากผู้เตรียมตัวสอบไม่คุ้นเคยกับการสอบ TOEFL  มาก่อน   สิ่งสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นคือการสร้างความคุ้นเคยกับแบบทดสอบ ตัวข้อสอบและโครงสร้างข้อสอบ   วิธีที่ดีที่สุดและเป็นวิธีง่ายๆ คือการทำแบบฝึกหัด    โดยในขั้นต้นผู้เตรียมตัวอสบควรตั้งใจอย่างเต็มที่ในการคัดหาหนังสือดีๆ สักเล่ม หรือเครื่องมือแนะนำการสอบ TOEFL ที่เหมาะสม   โดยสามารถเลือกเป็นหนังสือแนะนำ  ซีดี  เทป หรือไฟล์เสียง    บางครั้งผู้เตรียมตัวสอบอาจลังเลใจจากการโฆษณาต่างๆ หรือหน้าปกที่สวยงามของคู่มือ   ดังนั้นจึงควรหาข้อมูลหนังสือที่มีชื่อเสียงและเล่มที่มีผู้แนะนำให้ผู้ที่เตรียมตัวสอบอ่านมาแล้วหลายๆ รุ่นของการสอบ    ต่อมาให้ใช้เวลาทบทวนเกี่ยวกับกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เตรียมสอบจดจำข้อมูลต่างๆ ได้ดีขึ้น   ตัวอย่าง หากคุณรู้สึกไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือขณะอยู่บนรถโดยสารหรือรถไฟฟ้า  ให้คุณลองเปลี่ยนไปใช้เทป ซีดี หรือไฟล์เสียงที่สามารถฟังในขณะกำลังเดินทางเพื่อให้สามารถจดจำเทคนิคการทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

          2.  การตัดสินใจสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ

          การสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEFL เป็นการเตรียมตัวสอบที่จะได้ผลดีกว่าอ่านหนังสือคู่มือ การอ่านเทคนิคต่างๆ  การทำแบบฝึกหัด และเรียนรู้จากเครื่องมือต่างๆ ด้วยตนเอง   สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการลงเรียนในหลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEFL   คือ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ความรู้ และโอกาสที่จะได้คะแนนสอบที่สูงขึ้น   เนื่องจากผู้เรียนจะมีโอกาสได้สอบถามข้อสงสัยหรือตั้งคำถามในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นกับผู้สอน    อย่างไรก็ตามก่อนที่จะลงมือสมัครเรียนกับสถาบันกวดวิชา  ให้ผู้เรียนตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้สอนมีความรอบรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL เป็นอย่างดี  และผู้สอนสามารถอธิบายและสอนสิ่งที่ยากๆ ให้คุณสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น    คุณอาจขอสถาบันที่สนใจเข้าชมการเรียนการสอนก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเรียนจริง

          3.  เรียนรู้เทคนิคเพื่อลดเวลาการทำข้อสอบ

          ในการสอบ TOEFL ผู้สอบจะได้พบกับคำถามที่มีตัวเลือกคล้ายกันบ่อยๆ อาทิ

          A) to destroy
          B) destroying
          C) destroyed
          D) was destroyed

          เมื่อผู้สอบพบกับคำถามลักษณะนี้  ให้จำไว้ว่า 90% ของคำถามจากตัวเลือกข้างต้นคำตอบน่าจะเป็นข้อ B หรือ ข้อ C    ทั้งนี้โดยทั่วไปข้อสอบ TOEFL จะมีลักษณะของแบบทดสอบวัดactive voice (-ing form) และ passive voice (-ed form)  เมื่อคุณพบคำตอบที่มีทั้ง -ed และ -ing อยู่ในคำถามข้อเดียวกันในตัวเลือก   คำถามข้อนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าตัวเลือกจะอยู่ 1 ในสองตัวเลือกดังกล่าว  ซึ่งนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายเทคนิคที่คุณจะได้เรียนรู้เมื่อได้ลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL หรือจากการทำแบบทดสอบอย่างเข้มข้น

          4.  ถามตัวเองว่าการเรียบเรียงประโยคสอดคล้องดีไหม

          ผู้เตรียมตัวสอบ TOEFL  ส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดประโยคคำพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างถูกต้องยกเว้นตอนต้องออกเสียง   ในทางเดียวกัน  นั่นหมายความว่าเราจะสามารถสนทนาในใจได้ดีหากเราสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง   และความคิดภายในใจจะสะท้อนออกมาเป็นเสียงจริงได้หากไม่ยึดติดหลักของไวยกรณ์ (grammar rules)   หรืออีกนัยหนึ่งคือเราสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษได้ถูกต้องได้ง่ายๆ ด้วยการคิดและพูดออกมาดังๆ   ดังนั้นการฝึกอ่านอ่านออกเสียงจึงเป็นการฝึกฝนให้ผู้เตรียมสอบได้คุ้นเคยกับรูปประโยคได้ค่อนข้างดีวิธีหนึ่ง

          ความจริงในเรื่องนี้จะทำให้คุณสามารถจัดการกับความสับสนเมื่อเจอกับข้อสอบ TOEFL    ในการทำข้อสอบที่ต้องพิจารณาใช้คำในตัวเลือกเข้าแทนที่คำภายในประโยคให้ลองอ่านดูว่าเมื่อเติมคำลงไปแล้วประโยคเหมาะสมดีหรือไม่   หากลองอ่านออกเสียงแล้วเสียงที่อ่านทั้งประโยคไม่ติดขัด ก็มีความเป็นไปได้ว่าคำตอบดังกล่าวเป็นตัวเลือกและคำตอบที่ถูกต้อง   

          เทคนิคง่ายๆ เหล่านี้ สามารถช่วยให้คุณเพิ่มคะแนน TOEFL ได้ไม่มากกน้อย   ขอให้จำไว้ว่าการหมั่นฝึกฝน  ทบทวน และทำแบบทดสอบสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนสอบให้สูงขึ้นได้

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1132
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1162
mod_vvisit_counterเดือนนี้19651
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด1607269

Who's Online

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความคิดเห็น

ท่านใช้งานส่วนใดของสาระดีดี.คอม มากที่สุด