--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

Baby Boomer Generation : Gen B

 

บทความโดย : สาระดีดี.คอม

 

 บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

  

          Generation B, Gen B หรือ Baby Boomer Generation  เป็นเป็นช่วงอายุของประชากรกลุ่มหนึ่งในสังคมปัจจุบันที่จัดแบ่งโดยช่วงอายุของประชากรในแต่ละช่วงของสังคมในแต่ละยุคสมัย    ซึ่งในปัจจุบันสามารถแบ่งประชากรกลุ่มใหญ่ออกเป็นประมาณ 5 ช่วงอายุ คือ Traditional Generation, Generation B, Generation X, Generation Y และ Generation M      จากรายงานทะเบียนราษฎร  พบว่าในปี พ.ศ. 2551  มีประชากรไทยอยู่ในกลุ่มอายุ Gen B ประมาณ 13.3  ล้านคน  คิดเป็น 21.1%  (กระทรวงมหาดไทย, 2551  อ้างถึงใน Markerteer, 2552 : ออนไลน์) 

 

    

 

 

          Generation B : Gen B หรือเรียกเต็มคำในภาอังกฤษว่า Baby Boomer Generation  เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงระหว่างปี  ค.ศ. 1946 จนถึงปี ค.ศ. 1964  ซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2     เมื่อมีสงครามชายนับล้านๆ คนได้ถูกส่งตัวไปรบในสงครามโลกครั้งที่สอง บางส่วนที่แม้ไม่ได้ไปแต่ด้วยสภาพสงคราม ก็ชะลอการมีบุตรไปก่อน บางส่วนในบางประเทศเมื่อเกิดสงคราม ความเดือดร้อนจากสงครามทำให้อัตราการเสียชีวิตของทารกมีสูง จนทำให้อัตราการเกิดในช่วงสงครามมีไม่มาก   แต่เมื่อสงครามสงบ ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่สภาพปกติ บรรดาชายฉกรรจ์กลับจากสงครามมีสู่ครอบครัว จึงทำให้มีปรากฏการณ์เด็กๆ เกิดใหม่มากขึ้น   ประเมินกันว่าในอเมริกามีจำนวนเด็กที่เกิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสูงถึง 78 ล้านคน    ในประเทศไทยก็เช่นกัน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวนประชากร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและฟื้นฟูประเทศหลังเหตุการณ์สงคราม ในช่วงหลังสงครามโลกมีอัตราการขยายตัวของประชากรสูงมากจนระดับเกินกว่าปีละ 4.0    ด้วยเหตุผลดังกล่าวการเพิ่มจำนวนประชากรในยุค Baby Boomers จึงมีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของโลก และเมื่อใดก็ตามที่คนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวไปที่ไหนก็จะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่นั้นๆ  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศตามไปด้วย   จนในระยะหลังจึงได้มีมาตรการวางแผนครอบครัวที่ทำให้ประชากรลดลง จนในปัจจุบันมีอัตราการเติบโตของประชากรลดลงจนต่ำกว่าร้อยละ 1.0 ต่อปีในปัจจุบัน (e_ditor, 2551 : ออนไลน์)

 

          ยุค Baby  Boomers นั่นคือกำเนิดทารกขนานใหญ่ที่เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกา  อันเป็นแหล่งเริ่มต้นที่ทารกแข่งขันเกิด   แล้วขยายตัวไปยุโรปและญี่ปุ่นในเวลาต่อมา  ประชากรกลุ่ม  Baby  Boomers  ที่โตขึ้นเรื่อยมา  ซึ่งทำให้ปิรามิดประชากรเปลี่ยนแปลงตามวัยของคนกลุ่มนี้ด้วย    ปรากฏการณ์ทางการตลาดที่เกิดขึ้นในยุคที่  Baby  Boomers เติบโตขึ้นมาล้วนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นที่จดจำตลอดมามีหลายเหตุการณ์  นับแต่สินค้าประเภทผ้าอ้อมใช้ครั้งเดียวทิ้ง  อาหารเด็กอ่อนสำเร็จรูป  อาหารเสริม  แผนการออม  ประกันชีวิต  และการศึกษา  ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการมหาศาลของผู้เป็นพ่อแม่ของประชากรกลุ่มใหญ่นี้  และจนถึงปัจจุบันประชากรกลุ่ม  Baby  Boomers ก็ยังคงเป็นผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อมหาศาล  (จำนง  วัฒนเกส, 2542)

 

พฤติกรรมการบริโภคของ Generation B : Gen B

          ผู้บริโภคกลุ่ม Gen B อายุ 45-63 ปี   ปัจจุบัน นักการตลาดในหลายๆ ประเทศพุ่งเป้าเน้นทำการตลาดกับกลุ่ม Gen B เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่  มีกำลังซื้อ  มีศักยภาพในการบริโภคสินค้า   อีกทั้งเป็นผู้บริโภคที่มีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อจับจ่ายใช้สอยสินค้าเพื่อตัวเอง และบุคคลใกล้ชิด    ผู้บริโภคกลุ่มนี้หากกำลังทำงานอยู่ก็กำลังสะสมเงินเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามใจปรารถนา หากเลิกทำงานแล้ว ก็เป็นผู้บริโภคที่พร้อมจะซื้อสินค้าตามความต้องการของตน    อย่างไรก็ตาม คนรุ่นนี้จึงเป็นคนที่รู้คุณค่าของเงิน   ขยันขันแข็งในการทำงาน   มุมานะเพื่อสร้างฐานะให้กับครอบครัว   ส่วนใหญ่แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยมีลูกเร็ว   มีความนิยมรับราชการเพราะเชื่อว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี     ตราสินค้าที่คนกลุ่มนี้คุ้นเคย ก็จะเป็นตราสินค้าดั้งเดิมอย่างธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย  จักรซิงเกอร์ รถโฟล์กเต่า  นมตราหมี  เบียร์สิงห์  เป็นต้น (Dherapol, 2550 : ออนไลน์)

 

รูปแบบการดำเนินชีวิตของ Generation B : Gen B

          จากประสบการณ์ด้านต่างๆ ข้างต้น เมื่อนำประสบการณ์ร่วมสมัยมาบวกกับประสบการณ์การใช้ชีวิต ทำให้ Gen B มีลักษณะโดยรวมคล้ายๆ กัน 7 อย่าง เริ่มจาก (โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, 2552 : ออนไลน์)

 

          1. อนุรักษ์นิยมกึ่งสมัยใหม่ 

             เนื่องจากกลุ่มคน Gen B  เกิดมาในช่วงภาวะภายหลังสงคราม และมีอัตราการขยายตัวทางประชากรสูง   ซึ่งเป็นยุคสมัยที่อยู่ในช่วงภาวะลำบากช่วงหนึ่ง  ประชากรกลุ่ม Gen B เติบโตขึ้นมาด้วยการรับรู้ความยากลำบากของพ่อแม่ จึงเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการทำงาน เคารพกฎเกณฑ์  กติกา  อดทน ให้ความสำคัญกับผลงานแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความสำเร็จ    อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะทำงานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว จึงมีความทุ่มเทกับการทำงานและองค์กรมาก   รวมไปถึงให้ความสำคัญของครอบครัวรองลงมาจากอาชีพการงาน    อีกทั้งคนกลุ่มนี้จะไม่เปลี่ยนงานบ่อยเนื่องจากมีความจงรักภักดีกับองค์กรสูง   ทำให้ Gen B มีบุคลิกที่ผสมผสานระหว่างความอนุรักษ์นิยมกึ่งทันสมัยเอาไว้ในตัวหนักเบาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าใครจะผ่านช่วงยุคใดมามากกว่ากัน

 

          2. เชื่อมั่นในตัวเอง 

              ความเชื่อมั่นในตัวเองของ Gen B มี สาเหตุมาจากการผ่านเหตุการณ์ต่างๆ หลากหลายทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตลอดหลายช่วงเวลาที่ผ่านมา  ส่งผลให้คนวัย Gen B  มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง  และสามารถตัดสินใจดำเนินการและวางแผนกระทำการต่างๆ ได้อย่างเด็ดขาดและจริงจัง  โดยมีความเชื่อว่าตนเองสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้  และกำหนดให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ต้องการได้อย่างไม่ยากเย็น

 

          3. มีประสบการณ์สูง  

              จากประสบการณ์การดำเนินชีวิตและการทำงานที่หลากหลายส่งผลให้คน Gen B รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้มีประสบการณ์สูง    มากกว่าจะคิดว่าตนเองแก่ตัวลง     ซึ่งความรู้เช่นนี้เองที่ช่วยส่งเสริมให้คน Gen B มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงตามไปด้วย

 

          4. รักครอบครัว  

              จุดเด่นของคนกลุ่ม Gen B ที่เกิดมาในครอบครัวใหญ่ และเป็นครอบครัวแบบขยายจากยุคสมัยของการมีครอบครัวใหญ่ในอดีตที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมาก   ส่งผลให้คน Gen B เกิดและเติบโตในครอบครัวขนาดใหญ่  และมีความรู้สึกผูกพันกับการอยู่ร่วมกันกับผู้คนจำนวนมากและเครือญาติ   และแม้ในปัจจุบันสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวขนาดเล็กมากขึ้นอีกทั้งมีการแยกย้ายถิ่นที่อยู่ห่างไกลกันกว่าในสมัยก่อน  คนกลุ่ม Gen B ก็ยังคงมีความรู้สึกผูกพันและรักครอบครัวอยู่เช่นเดิม

 

          5. ต้องการให้ตัวเองดูดี 

              นอกจากรักครอบครัวแล้ว Gen B ยังรักตัวเอง และต้องการดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ   คนในกลุ่มอายุ    Gen B จึงมีอีกชื่อว่ากลุ่ม Young at Heart   กล่าวคือมีหัวใจที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเสมอ    โดยมีความพยายามในการดูแลตัวเอง  ออกกำลังกาย  แต่งกายทะมัดทะแมง สุภาพเรียบร้อย  และนิยมเข้าสังคมที่เพิ่มความรู้สึกภูมิใจและคุณค่าทางจิตใจให้ตนเอง  อาทิ  การเข้ากลุ่มออกกำลังกาย  การร่วมเป็นผู้ช่วยเหลือสมาคมต่างๆ เป็นต้น

 

          6. ใช้ชีวิตเรียบง่าย 

              แม้ว่าจะอยู่ในยุคที่ค่อนข้างวุ่นวาย แต่คนกลุ่ม Gen B ก็ชอบใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน  กล่าวคือ  คน Gen B จะชอบดำเนินกิจกรรมต่างๆ  โดยเลือกทำกิจกรรมที่ไม่สร้างความยุ่งยากหรือมีกระบวนการซับซ้อนมากนักเพื่อลดเวลาและขั้นตอนต่างๆ ลง  

 

          7. ทรงอิทธิพลทางความคิด 

             เนื่องจากเป็นผู้ที่ผ่านระยะเวลาแต่ละยุคสมัยมาพอสมควร และมีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตมาค่อนข้างหลากหลาย   ปัจจุบันประชากรกลุ่ม Gen B จึงกลายเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลทางความคิดและอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจกระทำการณ์ต่างๆ ของคน Generation อื่นอยู่เสมอ   โดยหากสังเกตให้ดีเราจะพบว่าปัจจุบันคนในกลุ่ม Gen B  กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดทั้งในวงการบันเทิง วงการการเมือง หรือวงการธุรกิจและวงการอื่นๆ มากมาย

 

          กล่าวได้ว่า Gen B เป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่รุ่นอาวุโสที่มีบทบาทค่อนข้างสูงในปัจจุบัน  เนื่องจากมีประสบการณ์ชีวิตและการเรียนรู้ทางธุรกิจและอาชีพด้านต่างๆ มามาก    นอกจากนี้ยังเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักๆ ภายในประเทศมากมาย   เนื่องจากอยู่ในกลุ่มอายุการทำงานที่เป็นหลักขององค์กร เป็นหลักในการตัดสินใจและเป็นผู้นำองค์กร    อีกทั้งความคิดของคนกลุ่ม Gen B มีอิทธิพลต่อความคิดของคนรุ่นหลัง  เนื่องจากเป็นกลุ่มอายุรุ่นผู้ใหญ่ที่เป็น พ่อ แม่ น้า อา หรือเจ้านาย ผู้อาวุโส  ที่มีประสบการณ์ต่างๆ ทั้งการดำเนินชีวิตและทางธุรกิจ  จึงมีอิทธิพลต่อการชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตของ Generation อื่นๆ ที่เด็กกว่า

 

 

 

บรรณานุกรม 

โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.  2552.  เจนวายคืออะไร. (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก                    
          http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01act02170652&sectionid=0130&day=2009-06-17

จำนง  วัฒนเกส.  2542.   ตำนานคำอเมริกัน.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เดือนเพ็ญ  ลิ้มศรีตระกูล.  2552.  Research : Gen B Lifestyle Marketing.  Markerteer
          (มิ.ย) 52. (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก
          http://www.marketeer.co.th/inside_detail.php?inside_id=7543

e_ditor.  2551.  ปี พ.ศ. 2555 ปรากฎการณ์ “Baby Boom”.   (ออนไลน์). 
          เข้าถึงได้จาก  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=213433

Dherapol.  2550.  เราอยู่ใน Gen อะไร.  (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก  
          http://www.intania66.com/mobile/forum_posts.asp?TID=1717

  

DOWNLOAD บทความ ไฟล์ PDF

 

................................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้229
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้650
mod_vvisit_counterเดือนนี้21015
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6820361

Who's Online

เรามี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์