--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

รูปแบบการดำเนินชีวิตของ Generation X : Gen X

Life Style Of Generation X : Gen X

 

บทความโดย : สาระดีดี.คอม

 

 บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

  

          กลุ่ม Generation X : Gen X เป็นกลุ่มอายุ 29 – 43 ปีที่อยู่ระหว่างคน 2 ช่วงวัยคือกลุ่ม Gen B ซึ่งเป็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่  และกลุ่ม Gen Y  ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในช่วงต้นของวัยทำงาน     ส่งผลให้คนวัย Gen X  มีลักษณะเด่นที่มีส่วนผสมระหว่างคน 2 รุ่น    ในขณะเดียวกันก็มีบุคลิกโดดเด่น จากช่วงเวลาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงชีวิตของพวกเขา        ลักษณะ เด่นๆ ของกลุ่ม Gen X ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเหนือกลุ่มอื่นๆ มีดังนี้

 

          1.   Gen X อาศัยอยู่ในโลกของผู้สูงอายุที่เป็น Baby Boomers : Gen B และอยู่ในสังคมการทำงานที่คน Gen B เป็นผู้ทำงานตำแหน่งอาวุโสกว่า    อีกทั้งสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่ออกแบบโดยคนวัย Gen B อีกด้วย   ทำให้พวกเขาได้รับอิทธิพลในด้านความคิดและการตัดสินใจหลายๆ อย่างมาจาก Gen B อาทิ  ความมุ่งมั่นในการทำงาน  ความมีน้ำอดน้ำทนในสถานการณ์ต่างๆ    แต่ในขณะเดียวกันความมุ่งมั่นในการทำงานของคน Gen X  ก็จะดำเนินไปโดยอยู่บนเงื่อนไขของความคุ้มค่ากับสิ่งตอบแทนในการทำงานที่พวกเขาทุ่มเทด้วย   อีกทั้งพร้อมจะต่อรองเพื่อสร้างโอกาสที่ดีในการทำงานให้กับตนเองอยู่เสมอ     ส่วนในด้านการดำเนินชีวิตคุณวัย Gen X เป็นกลุ่มวัยที่มีความกระตือรือร้นในการดำเนินชีวิต  ชอบแสวงหาความรู้ใหม่  มีความคิดเปิดกว้าง และชอบพัฒนาตนเอง   ซึ่งสอดคล้องกับประสบการณ์ของช่วงวัยชีวิตของพวกเขาที่อยู่ในยุคของการแสวงหาเป้าหมายของชีวิต  ความก้าวหน้า ความสำเร็จ  รวมไปถึงความท้าทายต่างๆ    

 

          2.  ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำได้จริง (Pragmatic)   เนื่องจากเป็นกลุ่มวัยที่ถัดจากคน Gen B   จึงทำให้คนวัย Gen X  ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากคน Gen B ในด้านการคิดและตัดสินใจโดยอาศัยอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ทำได้จริง   ทั้งการทำงาน  การดำเนินชีวิต  รวมไปถึงการตัดสินใจด้านต่างๆ   พวกเขาจะประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสามารถดำเนินการต่อไปได้จริงหรือไม่แล้วจึงตัดสินใจปฏิบัติตามสิ่งที่ตัดสินใจแล้ว   อาทิ  การเปลี่ยนงานคน Gen X จะนำข้อดีข้อเสียของการเปลี่ยนงานขึ้นมาประเมินเปรียบเทียบแล้วจึงตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนงานหรือไม่    โดยไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ เช่นคนวัย Gen Y  ขณะเดียวกันก็ไม่ใช้หลักการด้านความอดทนหรือจงรักภักดีต่อองค์กรมากเท่าคน Gen B มาใช้   หากแต่จะใช้หลักการของความคุ้มค่าทั้งทางเศรษฐกิจ  ความรู้  และความพึงพอใจ  มาร่วมตัดสินใจทุกๆ ด้าน

 

          3.  มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative)   คน Gen X  เป็นกลุ่มวัยที่เกิดมาหลังช่วง Baby Boomers ซึ่งเป็นช่วงที่มีการลดลงของประชากรและผ่านพ้นช่วงภาวะสงครามมาพอสมควรแล้ว   คนวัย Gen X  จึงอยู่ในช่วงของการแสวงหาเป้าหมายของชีวิตและความรู้ต่างๆ รวมไปถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย   มีการสร้างสรรค์เทคโนโลยีต่างๆ  และนวัตกรรมมากมาย  รวมไปถึงศิลปะแขนงต่างๆ เกิดขึ้นในยุคของคน Gen X จำนวนมาก     อีกทั้งในปัจจุบันคน Gen X ได้กลายเป็นผู้นำทางความคิดในแนวทางสร้างสรรค์มากมายหลายเรื่อง 

 

          4.   มีความเป็นตัวของตัวเองสูง (Strongly Independent)   เนื่องจากเกิดมาในยุคที่ผ่านพ้นความลำบากมาแล้ว  และได้เห็นความลำบากของคนรุ่นพ่อแม่จึงทำให้คนวัย Gen X มีความคิดที่เด็ดขาดต้องการความก้าวหน้าให้กับตนเองค่อนข้างมาก   อีกทั้งได้รับการส่งเสริมจากคน Gen B ให้มีอิสระทางการดำเนินชีวิตและมีความคิดสร้างสรรค์   คน Gen X จึงมีความเป็นตัวของตัวเองสูง   สามารถคิดและตัดสินใจเรื่องต่างๆ ด้วยตนเองได้อย่างเด็ดเดี่ยว   แต่ขณะเดียวกันก็เคารพความคิดเห็นของคนอื่นๆ ที่แตกต่างกับตนเองได้อย่างดีด้วยเช่นเดียวกัน    ความเป็นตัวของตัวเองจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่โดดเด่น  โดยพวกเขาดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ขณะเดียวกันจะคิดและติดสินใจต่างๆ อย่างรอบคอบ  โดยไม่พึงพาความคิดคนของอื่น  

 

          5.  มั่นใจในตัวเอง (Self-Reliant)   ชาว Gen X มีความมั่นใจในตนเองค่อนข้างสูงจากความเป็นตัวของตัวเอง  พวกเขาเติบโตมาในช่วงที่คนรุ่นพ่อแม่มีความพร้อมในชีวิตแล้ว   จึงได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น  และจากการเติบโตมาในยุคของการแข่งขันทั้งทางการเรียนและการทำงาน  รวมไปถึงการดำเนินชีวิต   ความมั่นใจจึงอยู่ควบคู่มากับคน Gen X ตลอดเวลานับแต่เป็นเด็กจนถึงปัจจุบัน

 

          6.   คน Gen X  มีความ ต้องการเป็นเจ้าของกิจการโดยสายเลือด (Entrepreneur by Nature) และ ทำงานเสมือนเป็นผู้รับจ้างอิสระ (Independent Contractor) มากกว่าเป็นพนักงานบริษัทตลอดชีวิต   กล่าวคือ   ด้วยความมั่นใจในตนเองและรักความท้าทาย  อีกทั้งมีความคิดที่สร้างสรรค์    จึงทำให้ Gen X  ต้องการอิสระเสรีในการดำเนินชีวิต    เมื่อช่วงชีวิตดำเนินมาถึงวัยผู้ใหญ่เต็มที่   เราจึงได้เห็นคนวัย Gen X  สร้างธุรกิจของตนเองขึ้นมากมายทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก    ในธุรกิจเมืองไทยกลุ่ม Gen X  ก็เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาเป็นผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของกิจการทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อม  รวมไปถึงขนาดเล็ก

 

          7.  เป็นผู้ที่ทำงานหนัก (Hard-Working) และมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้าขององค์กร ที่ตนทำงานด้วย    ทั้งนี้คน Gen X  จะทำงานอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถเพื่อให้องค์ประสบความสำเร็จ   โดยมองว่าความก้าวหน้าทางอาชีพของตนเองจะดำเนินไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าขององค์กร   โดยถือว่าเมื่อองค์กรก้าวหน้า  ตนเองย่อมเติบโตไปพร้อมๆ กันด้วย

 

          8.  มีจริยธรรมในการทำงาน (Good Work Ethic) แม้ว่าจะอยู่ในยุคของการแข่งขันและมีนิสัยของการชอบการต่อสู้   แต่คน Gen X  ก็มีแนวคิดเชิงอนุรักษ์นิยม   และมีจริยธรรมในการทำงานค่อนข้างสูงจากอิทธิพลของคนวัย Gen B    พวกเขาจะมีความจงรักภักดีกับองค์กรอย่างมากหากองค์กรเห็นคุณค่าและสนับสนุนการทำงานของพวกเขา   อีกทั้งยึดมั่นในแนวความคิดเรื่องความตรงไปตรงมาและความซื่อสัตย์ต่อความคิดและการดำเนินชีวิตทั้งของตนเองและของผู้อื่น   และมีความคิดด้านการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการทำงานอย่างเปิดกว้าง

 

          9.  ต้องการ ความก้าวหน้า (Get Ahead)   คน Gen X  มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและรักความก้าวหน้า    จึงเป็นนักวางแผนชีวิตและนักปฏิบัติที่มีระเบียบกับความคิดของตนเอง     พวกเขาจะวางเป้าหมายชีวิตไว้ล่วงหน้าและพยามยามทำให้สำเร็จตามความมุ่งหวังให้ได้ในที่สุด  อาทิ  การตั้งเป้าหมายในการทำงาน  การเก็บเงิน  หรือแม้แต่การสร้างครอบครัว   เป็นต้น

 

          10.  คน Gen X  ต้องการความมั่นคงด้านการเงิน (Financial Security)  จึงมุ่งหวังที่จะทำงานในสภาพแวดล้อมที่มั่นคง มีระบบ มีหลักการ มีเป้าหมาย และแนวทางการทำงานที่ชัดเจน   และวางแผนด้านการเงินล่วงหน้าอยู่เสมอ  และจะวางแผนทางการเงินในระยะยาว    จึงจะเห็นได้ว่าคน Gen X จะกระตือรือร้นในการทำงานและแข่งขันในการทำงานเพื่อผลักดันตนเองให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ไวที่สุด

 

          11.   คน Gen X  เชื่อมั่น ว่าอนาคตจะดีกว่าวันนี้ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่อยู่ในโลกของปัจจุบัน (Realistic)   พวกเขาจะประเมินทุกสิ่งจากความเป็นจริงและความเป็นไปได้    คน Gen X มักแสวงหาประโยชน์จากสิ่งรอบตัวได้อยู่เสมอและนำมาปรับเป็นข้อดีในการดำเนินชีวิตของพวกเขา   คน Gen X  จะมองอุปสรรคเป็นสิ่งดีและมีประโยชน์ในการเรียนรู้จากสิ่งผิดพลาด  

 

          12.  Gen X ต้องการให้มีผู้คอยชี้แนะในการทำงานหลายคน (Multiple Mentors) ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญหลายๆ ระดับ สามารถให้คำแนะนำเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานโดยพวกเขาพร้อมจะเปิดใจยอมรับฟังคำแนะนำอย่างอ่อนน้อมและพร้อมจะนำไปปรับใช้จริงหากข้อเสนอแนะนั้นทำได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อตัวเขา   คน Gen X จึงนับเป็นกลุ่มวัยที่สามารถปรับตัวและยอมรับความเปลี่ยนแปลงและความคิดเห็นที่แตกต่างได้ค่อนข้างดี

 

 

 

เอกสารอ้างอิง

ศรีกัญญา มงคลศิริ.  2548.  Generation X.  BrandAge. (กุมภาพันธ์, 2548).  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก     
          http://www.brandage.com/Modules/DesktopModules/Article/ArticleDetail.aspx?tabID=7&ArticleID=1108&ModuleID=701&GroupID=519

 

DOWNLOAD บทความ ไฟล์ PDF

 

................................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้256
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้756
mod_vvisit_counterเดือนนี้14026
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6629397

Who's Online

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์