วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2010 เวลา 17:48 น.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

Why Generation : Generation Y : Gen Y

 

บทความโดย : สาระดีดี.คอม/  WWW.SARA-DD.COM

 

 บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

               

 

          Generation Y, Gen Y หรือ Why Generation  คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2533 อายุ 19 – 28 ปี     ในปี พ.ศ. 2553  คาดว่ามีประชากรไทยอยู่ในกลุ่มอายุ Gen Y  ประมาณ 10 ล้านคน  คิดเป็นประมาณ 16 %  ของประชากรทั้งหมด (NationalMaster, 2553 : ออนไลน์)  

           Gen Y  คือประชากรกลุ่มที่เกิดหลัง Extraordinary Generation  หรือ Generation X, Gen X   พวกเขาเกิดในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุข  และเติบโตมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของสภาพแวด ล้อมทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า   เป็นวัยที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่วัยทำงาน  มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก  มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบเงื่อนไข     Gen Y เป็นคนทันสมัย ไม่ตกยุค และมักเบื่อง่าย      พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ทันโลก ทันเทคโนโลยี   สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทันสมัย  อาทิ  ไอโฟน ไอพอด โน๊ตบุ๊ก และกล้องดิจิตอลได้คล่องแคล่ว     คนกลุ่มนี้ จึงมีบุคลิกลักษณะด้านหนึ่งที่ค่อนข้างหวือหวา ตามสมัยนิยม พ่วงติดมากับความเก่งกล้าในการแสดงออกและกล้าที่จะคิด     นับเป็นผู้บริโภคที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นมีความเป็นตัวของ   (ชัชวาล,  2553 : ออนไลน์)     Gen Y  หมักหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง ติดเพื่อน ชอบทำหลายๆ อย่างพร้อมกัน  เสียงดัง  มองโลกในแง่ดี    เป็นกลุ่มประชากรที่นักการตลาดทั่วโลกคาดว่าจะมีอิทธิพลสูงในโลกปัจจุบัน     

          ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยลักษณะของคนแต่ละรุ่นชี้ว่า Gen Y ซึ่งกำลังเข้าสู่วัยทำงาน นับเป็นคนวัยทำงานที่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่อย่างดีที่สุดในประวัติ ศาสตร์ของโลก (เสาวนีย์  พิสิฐานุสรณ์, 2550 : ออนไลน์)     คนรุ่นวัยนี้มีศักยภาพสูงมากในการเรียนรู้ มากกว่าคนรุ่นใดๆ ที่ผ่านมา   Gen Y  มีพลังในตัวเองมาก และมักคิดนอกกรอบ  พวกเขามักมีความคิดที่แปลกแหวกแนวและมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูง    ความสามารถของ Gene Y ไม่ว่าจะเป็นในนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านต่างๆ ทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ล้วนเป็นความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกยุคไร้พรมแดนเช่นในปัจจุบัน     ชาว Gen Y  ส่วนใหญ่มักมีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและพร้อมพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Gang-Y.com, 2553 : ออนไลน์)

          ด้านการศึกษาของ Gen Y ที่ผ่านมาจะพบว่าพวกเขาได้รับการศึกษาที่ค่อนสูง  และอยู่ในสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นของตัวเองมากขึ้น   โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางการเรียนรู้ของ Gen X      พวกเขาจะกล้าแสดงออกในขณะเดียวกันก็รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น     Gen Y สามารถเรียนรู้ได้ดีกับคนกลุ่ม Baby Boomers โดยเฉพาะถ้าความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นแบบทางการมากนัก   หาก คน Gen B ให้โอกาสปรึกษาหรือพูดคุย  และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์    ก็อาจทำให้การเรียนรู้ของคน Gen Y  มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ (อภิวุฒิ  พิมลแสงสุริยา, 2553 : ออนไลน์)

          ในด้านการทำงาน   คน Gen Y    ต้องการความชัดเจนในการทำงานว่าสิ่งที่ทำมีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร  เป็นกลุ่มคนที่ต้องการเรียนรู้ในประสบการณ์ที่หลากหลาย  ต้องการประสบการณ์ และการเรียนรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา (พสุ  เดชะรินทร์, 2552)    พวกเขามีความสามารถในการทำงานหลายด้านที่เกี่ยวกับการนวัตกรรมใหม่ๆ  คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่ออีกหลายประเภท    อีกทั้งยังมีความสามารถในการทำงานหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง  สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง  ต้องการทำงานที่มีความก้าวหน้า  สามารถแสดงความคิดเห็นและบริหารจัดการด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องเวลาและสถานที่  ให้ความสำคัญต่อสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน  (ทิพวัลย์ สินนิธิถาวร, 2553 : ออนไลน์)    กลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มที่นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความสะดวกสบายให้กับตนเอง และด้วยเทคโนโลยีเขาจึงมองว่า เขาสามารถทำงานที่ไหน หรือตอนไหนก็ได้ โดยเมื่อถึงกำหนดเขาก็จะสามารถส่งงานได้ตามเวลา ดังนั้นองค์กรที่ต้องการดึงดูดคน Gen Y มาทำงานด้วยหากสามารถเข้าใจถึงอุปนิสัยของพวกเขาจะสามารถดึงศักยภาพต่างๆ เหล่านี้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    กลุ่มคน Gen Y เชื่อว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตจะเกิดขึ้นต้องทำงานหนัก ทำให้มีการแต่งงานช้าลงจะสังเกตได้ว่าคน Gen Y  น้อยมากที่แต่งงานก่อนอายุ 30 ปี     และหากมีแฟนแล้วแฟนเป็นอุปสรรคกับงาน พวกเขาจะเลิกกับแฟนและเลือกงาน  

          อย่างไรก็ดี อีกด้านหนึ่งของคน Gen Y คือ ความเชื่อมั่นในตนเองสูง และการแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ   บางทีก็ทำให้ผู้ร่วมงานรู้สึกอึดอัดได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่มีบุคลิกภาพและค่านิยมที่ต่างกันในแต่ละรุ่นอย่างสังคมไทย   Gen Y มักอึดอัดเมื่อความคิดเห็นของพวกเขาไม่ได้รับการยอมรับจากหัวหน้างาน   Gen Y จะพอใจอย่างมากถ้าสามารถเลือกเวลาทำงานตามความสะดวกของตนเอง  หรือทำงานจากสถานที่อื่นได้ เช่น  ที่บ้าน  หรือนอกสถานที่ทำงาน  โดยยึดผลงานตามกำหนดเวลา     สิ่งที่พวกเขาไม่ชอบอย่างมาก คือ ระเบียบวินัยที่มากเกินไป  เช่น ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างทำงาน  ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ในเรื่องส่วนตัว ฯลฯ    Gen Y บางคนสามารถลาออกจากงานทันทีโดยไม่คำนึงถึงปัญหาเรื่องการตกงาน       Y เขาสารสนเทศ พิวเตอร์  การสูง้าที่ด้านการงานและมีกำลังด้านการเงินในการบริโภคสินค้าอย่างเต็มตัว  และกำลังจะก้าวเข้าสู่ การงาจากการศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังต่อการทำงาน”  (รัชฎา  อสิสนธิสกุล, 2549)    พบว่า คน Gen Y  ต้องการลักษณะงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย เหมาะสมกับความสามารถ มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน และมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย      พวกเขายึดหลักความสบายใจในการทำงานสำคัญกว่ารายได้หรือตำแหน่งงาน     นอกจากนี้ Gen Y ยังต้องการทำงานที่พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ มีค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสม และมีความยืดหยุ่นในการทำงานทั้งในเรื่องเวลาและสถานที่ทำงาน     หากถามหาถึงความจงรักภักดีต่อองค์กร    ความภักดีต่อบริษัทของ Gen Y จะอยู่ในอันดับท้ายสุด    พวกเขาให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ครอบครัว รองลงไปคือ กลุ่มเพื่อน  เพื่อนร่วมงาน และตัวของพวกเขาเอง      Gen Y ยอมรับว่าพวกเขาไม่จงรักภักดีกับองค์กรแต่จงรักกับวิชาชีพ      ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์   คูเปอร์ส  (วรัญญา  ศรีเสวก, 2553 : ออนไลน์)  สำรวจกลุ่มคน Gen Y ในเอเชียพบว่า   คนรุ่นนี้ต้องการทำงานกับองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม    อีกทั้งพวกเขายังพร้อมที่จะตัดสินใจลาออกจากงาน หากพบว่าบริษัทไม่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

          Gen Y   มีรสนิยมชอบดูแลตนเองสูง  ชอบแต่งตัว  ต้องการทำงานในแวดวงแฟชั่น  ในองค์กรที่ต้องแต่งตัวไปงานต่างๆ  หรือนอนดึกตื่นสาย    ต้องการองค์กรที่ยืดหยุ่นในเรื่องเวลา และต้องการให้คนมองว่าเขาเป็นผู้ใหญ่     บางครั้งองค์กรปฏิบัติกับคนกลุ่มนี้เป็นเด็กอยู่ตลอดเวลา   พวกเขาจึงต้องการโอกาสในการพิสูจน์ความสามารถตนเอง และต้องการความสำเร็จในชีวิตอย่างรวดเร็ว  (ผู้จัดการรายสัปดาห์, 2553 : ออนไลน์)     ปัจจัยจูงใจที่สำคัญของคนใน Gen Y อีกประการหนึ่งคือ  การทำงานเป็นทีม    คนเหล่านี้ไม่ชอบที่จะนั่งทำงานอยู่คนเดียวง่ายๆ โดยไม่สุงสิงกับใคร    พวกเขาต้องการที่จะทำงานที่มีโอกาสพูดคุย สังสรรค์กับผู้อื่น และต้องการสถานที่ทำงานที่มีลักษณะเปิดโล่งที่เปิดโอกาสให้สร้างปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงาน     คนวัย Gen Y นั้น อยากจะทำงานในสถานที่ที่สามารถเข้าถึงหรือติดต่อเพื่อนร่วมงานและเจ้านายได้สะดวกตลอดเวลา  (พสุ  เดชะรินทร์, 2552)   

          สำหรับการวางแผนการตลาดในปัจจุบัน  Gen Y  ไม่ใช่เพียงกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นธรรมดาเท่านั้น  หากแต่พวกเขาเป็นกลุ่มวัยที่กำลังเติบโตเต็มที่และกำลังก้าวเข้าสู่วัยทำงานที่จะมีกำลังทรัพย์  และก้าวหน้าทางบทบาทหน้าที่ด้านการงานและมีกำลังด้านการเงินในการบริโภคสินค้าอย่างเต็มตัว    พวกเขากำลังจะก้าวเข้าสู่ Great Generation ในช่วงเวลาปัจจุบัน    พฤติกรรมการบริโภคของ Gen Y  ค่อนข้างแตกต่างอย่างชัดเจนจากคน Gen B และ Gen X       กลุ่ม  Gen Y เป็นผู้บริโภคที่ใจร้อน ต้องการเห็นผลสำเร็จทุกอย่างอย่างรวดเร็วเนื่องจากเชื่อในศักยภาพของตนเอง     เหตุผลในการซื้อสินค้าของคน Gen Y ส่วนใหญ่ใช้เหตุผลลูกผสมเป็นส่วนใหญ่ เช่น เลือกเพราะมีความชอบทันสมัย มีสไตล์ ฉะนั้น จะใช้เหตุผลทางอารมณ์ผสมกับเหตุผลเชิงตรรกะที่ตั้งอยู่บนฐานข้อมูล ซึ่งเขาเชื่อถือหลายแหล่ง   พวกเขาจะหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนก่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการแต่ละชิ้น   อินเตอร์เน็ตจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นคว้าและช่วยในการตัดสินใจเลือกบริโภคของคนกลุ่มนี้พฤติกรรมเด่น Gen Y  มีดังนี้คือ (อรรถสิทธิ์  เหมือนมาตย์, 2551 : ออนไลน์)

          1. รักการจับจ่าย แต่ปฏิเสธการ Shopping แบบเดิมๆ แต่แสวงหาการจับจ่ายแบบที่หลากหลายช่องทาง
          2. รักความบันเทิง
          3. ชื่นชอบสีสันสดใส
          4. รักบรรยากาศสนุกสนาน มีชีวิตชีวา
          5. มีพฤติกรรมแบบการทำงาน หรือทำกิจกรรมต่างๆภายในเวลาเดียวกัน (Multi-tasking)
          6. ดูทีวีและฟังวิทยุน้อยลง  แต่ไปเพิ่มที่การสื่อสารแบบไร้สาย และการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
          7. มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)  ต่ำกว่าทุก Generation
          8. ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  แต่กลับรู้สึกท้าทายและมองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในแง่บวก

เอกสารอ้างอิง 

ชัชวาลย์.  2553.  จูงใจคน GEN-Y (ตอนแรก).  (ออนไลน์). เข้าถึงจาก  
          http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=2530
ทิพวัลย์ สินนิธิถาวร. 2553.  Generation Y.  (ออนไลน์). เข้าถึงจาก  
          http://sites.google.com/site/490880tippawansinnititaworn/examinatio/generation-y  
ผู้จัดการรายสัปดาห์.  2553.  เปิดผลวิจัย Gen Y ใครว่าเป็นตัวป่วนองค์กร.  (ออนไลน์). เข้าถึงจาก                   
          http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?page=sub&category=110&id=10173 
พสุ  เดชะรินทร์.  2552.  “การทำความเข้าใจกับคน Gen Y”.  กรุงเทพธุรกิจ. (28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552).
รัชฎา  อสิสนธิสกุล.  2549.  “เตรียมรับ Generation Y คลื่นลูกใหม่ขององค์การ”. 
          Productivity World.  (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2549).
วรัญญา  ศรีเสวก.  2553.  เหตุผลที่ไม่มีเหตุผลของคน Gen Y.  (ออนไลน์).
          เข้าถึงจาก http://www.wiseknow.com/blog/2009/08/31/3289/ 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น.  2548.   
          ความรู้เกี่ยวกับ SMEs เบื้องต้น.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก     
          http://home.kku.ac.th/uac/sme/smebasic.htm 
เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์ .  2550.  “Generation Y ตบเท้าเข้าสู่โลกธุรกิจ”. 
          Positioning Magazine. (มิถุนายน, 2550).  (ออนไลน์). เข้าถึงจาก  
          http://www.positioningmag.com/Magazine/Details.aspx?id=60546            
อรรถสิทธิ์  เหมือนมาตย์.  2551.  มัดใจ Gen Y ด้วยดีไซน์ โดนๆ.  (ออนไลน์). เข้าถึงจาก  
          http://www.marketingoops.com/brand-marketing/strategy-brand-marketing/gen-y/
อภิวุฒิ  พิมลแสงสุริยา.  2553.  รับมือกับคน Gen Y.  (ออนไลน์). เข้าถึงจาก  
          http://www.orchidslingshot.com/modx/index.php?id=1357 
Gang-Y.com.  2553.  โครงการส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด Gang-Y.com
          (ออนไลน์).  เข้าถึงจาก  
          http://www.gang-y.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=54 
NationalMaster.  2553.  Thailand Population Pyramid for 2010.  (ออนไลน์). เข้าถึงจาก  
          http://www.nationmaster.com/country/th/Age_distribution

 

DOWNLOAD บทความ ไฟล์ PDF

 

................................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้700
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้609
mod_vvisit_counterเดือนนี้13745
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6567040

Who's Online

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์