--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC จำนวน 4,395 คำ สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

Toeic Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEIC

Toeic Vocabulary : R (276 คำ)

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

rage

70

rectify

139

reminder

208

response

2

railing

71

recuperation

140

remit

209

responsibility

3

railroad

72

recurrent

141

remote

210

responsible

4

raise

73

redeem

142

removal

211

responsive

5

raising

74

reduce

143

remove

212

rest

6

rampart

75

reduction

144

render

213

restart

7

randomly

76

refer

145

rendering

214

restate

8

range

77

reference

146

renew

215

resting

9

rank

78

referendum

147

renewal

216

restless

10

ranking

79

refine

148

renounce

217

restrain

11

rapidly

80

refined

149

renovation

218

restraint

12

rarely

81

refinement

150

renown

219

restrict

13

rate

82

reflect

151

renowned

220

restricted

14

rather

83

reflection

152

rent

221

restriction

15

ration

84

reform

153

rental

222

result

16

rational

85

refresh

154

renter

223

resume

17

rationale

86

refreshment

155

repair

224

resuscitate

18

reach

87

refund

156

repay

225

retail

19

reach out

88

refusal

157

repayment

226

retain

20

react

89

refuse

158

repeat

227

retake

21

reaction

90

regain

159

repeated

228

retaliate

22

readership

91

regard

160

repetition

229

reticent

23

readiness

92

regarding

161

replace

230

retire

24

ready

93

regardless

162

replacement

231

retirement

25

real

94

regimen

163

replay

232

retract

26

realization

95

region

164

reply

233

retrieval

27

realize

96

regional

165

report

234

retrieve

28

really

97

register

166

reporter

235

return

29

reap

98

registration

167

repossess

236

reveal

30

rear

99

regress

168

represent

237

revenue

31

rearrange

100

regret

169

representative

238

revere

32

reason

101

regular

170

reprieve

239

reverse

33

reasonable

102

regularly

171

reprimand

240

review

34

reasonably

103

regulate

172

reproduction

241

revise

35

rebate

104

regulation

173

reprove

242

revive

36

rebound

105

rehearsal

174

repudiate

243

revocation

37

rebuild

106

rehearse

175

repulse

244

revolve

38

rebuke

107

reimburse

176

reputation

245

reward

39

recant

108

reimbursement

177

reputed

246

riches

40

recap

109

reinforce

178

request

247

richness

41

receipt

110

reinforcement

179

require

248

riddle

42

receive

111

reiterate

180

requirement

249

ride

43

recent

112

reiteration

181

requisition

250

right

44

recently

113

reject

182

reschedule

251

righteous

45

reception

114

rejection

183

rescue

252

rigid

46

receptionist

115

relate

184

research

253

rigorous

47

recession

116

relate to

185

researcher

254

rise

48

recipient

117

related

186

resemble

255

risk

49

reciprocal

118

relation

187

reservation

256

rival

50

reclaim

119

relationship

188

reserve

257

rivalry

51

recline

120

relatively

189

reside in

258

robust

52

reclusion

121

relax

190

residence

259

role

53

recognition

122

release

191

resident

260

rope

54

recognizable

123

relevant

192

residential

261

rotate

55

recognize

124

reliable

193

residual

262

rotten

56

recollection

125

relief

194

resign

263

route

57

recommend

126

relieve

195

resignation

264

routine

58

recommendation

127

religion

196

resilience

265

row

59

recompense

128

relinquish

197

resist

266

royalty

60

reconsider

129

relinquishment

198

resistance

267

rubber

61

reconstruct

130

relocate

199

resistant

268

rubbish

62

record

131

rely

200

resolute

269

rude

63

recording

132

remain

201

resolution

270

rudely

64

recover

133

remainder

202

resolve

271

rug

65

recovery

134

remark

203

resonate

272

ruin

66

recreation

135

remarkable

204

resource

273

rule

67

recruit

136

rematch

205

resourcefulness

274

ruling

68

recruitment

137

remember

206

respect

275

run away

69

rectangle

138

remind

207

respond

276

rush

 

 

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

...............................................................

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้561
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้714
mod_vvisit_counterเดือนนี้2113
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6824689

Who's Online

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ