--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC จำนวน 4,395 คำ สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

Toeic Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEIC

Toeic Vocabulary : C (483 คำ)

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

cab

122

clandestine

243

compliment

364

contrary

2

cabinet

123

clarification

244

complimentary

365

contrast

3

cake

124

clarify

245

comply

366

contribute

4

calculate

125

clarity

246

component

367

contribution

5

calculator

126

clasp

247

compose

368

contrive

6

calendar

127

class

248

composed

369

control

7

calibrate

128

classified

249

composition

370

convenience

8

call

129

classify

250

composure

371

convenient

9

calm

130

clause

251

compound

372

convention

10

calumny

131

clean

252

comprehend

373

conventional

11

campaign

132

clear

253

comprehensible

374

converge

12

cancel

133

clearance

254

comprehensive

375

conversant

13

cancellation

134

clearly

255

comprise

376

conversation

14

candid

135

cleave

256

compromise

377

conversational

15

candidate

136

clerk

257

compulsory

378

converse

16

canvass

137

clever

258

compute

379

conversion

17

cap

138

client

259

conceal

380

convert

18

capability

139

climate

260

conceive

381

convey

19

capable

140

climb

261

concentrate

382

conveyance

20

capacity

141

cling to

262

concentrated

383

conviction

21

capital

142

clip

263

concentration

384

convince

22

capitalize

143

clipping

264

concept

385

cook

23

caption

144

clock

265

conceptualize

386

cooperate

24

capture

145

close

266

concern

387

cooperation

25

card

146

close-fitting

267

concerned

388

coordinate

26

care

147

closing

268

concerning

389

coordination

27

care for

148

closure

269

concise

390

cope

28

career

149

clothe

270

conclude

391

copier

29

careful

150

clothes

271

concluding

392

copious

30

carelessness

151

clothing

272

conclusion

393

copy

31

cargo

152

clout

273

concoct

394

cord

32

caring

153

clue

274

concrete

395

cordiality

33

carpenter

154

cluster

275

concur

396

cordially

34

carpet

155

coach

276

concurrence

397

cork

35

carriage

156

coal

277

condemnation

398

corner

36

carrier

157

coalition

278

condition

399

corporate

37

carry

158

coast

279

conditional

400

corporation

38

carry out

159

coat

280

conduct

401

correct

39

cart

160

coating

281

confer

402

correlation

40

case

161

code

282

conference

403

correspondent

41

cash

162

coerce

283

confess

404

corresponding

42

casing

163

coercion

284

confession

405

corrupt

43

cast

164

cognition

285

confidence

406

corruption

44

casual

165

coherence

286

confident

407

cost

45

casualty

166

coherent

287

confidential

408

costly

46

catalog

167

cohesive

288

confine

409

cosy

47

catch

168

coin

289

confinement

410

couch

48

catchword

169

coincide

290

confirm

411

council

49

categorize

170

coincidence

291

confirmation

412

counsel

50

category

171

collaborate

292

conform

413

counselor

51

cater

172

collaboration

293

conformity

414

count

52

cause

173

collapse

294

confound

415

counter

53

caution

174

collate

295

confuse

416

counterbalance

54

cautious

175

collateral

296

confusion

417

counterfeit

55

caveat

176

colleague

297

congratulations

418

couple

56

celebration

177

collect

298

congruent

419

coupon

57

cement

178

collectible

299

congruous

420

courier

58

center

179

collection

300

conjecture

421

course

59

central

180

college

301

conjunction

422

court

60

century

181

collide

302

conjure

423

courteous

61

ceremonious

182

collision

303

connect

424

courteously

62

ceremony

183

colloquial

304

connotation

425

courtesy

63

certain

184

column

305

connote

426

courtship

64

certainly

185

combination

306

conquer

427

covenant

65

certificate

186

combine

307

conscientious

428

cover

66

certify

187

come across

308

conscientiously

429

coverage

67

cessation

188

come along

309

conscious

430

covert

68

cesspool

189

come out

310

consciously

431

co-worker

69

chain

190

comfort

311

consciousness

432

coziness

70

chairman

191

comfortable

312

conscript

433

crack

71

chairperson

192

comforting

313

conscription

434

craft

72

challenge

193

command

314

consecutive

435

craftsman

73

chamber

194

commanding

315

consent

436

crash

74

championship

195

commencement

316

consequence

437

crate

75

change

196

comment

317

consequently

438

crease

76

changeable

197

commentary

318

conservative

439

create

77

channel

198

commentator

319

conserve

440

creative

78

chapter

199

commerce

320

consider

441

creativity

79

character

200

commercial

321

considerable

442

creator

80

characteristic

201

commission

322

considerately

443

credible

81

charge

202

commit

323

consideration

444

credit

82

charm

203

commitment

324

considering

445

creditor

83

chart

204

committee

325

consignment

446

creed

84

chase

205

commodity

326

consist

447

crew

85

chauffeur

206

common

327

consistency

448

criterion

86

cheap

207

commoner

328

consistent

449

critic

87

cheat

208

commotion

329

consolation

450

critical

88

check

209

communicate

330

console

451

criticize

89

check-in

210

communication

331

consortium

452

critique

90

check-out

211

community

332

conspicuous

453

crooked

91

cheerful

212

commute

333

constancy

454

crop

92

cheerless

213

compact

334

constant

455

cross

93

chef

214

companionship

335

constellate

456

crowd

94

cheque

215

company

336

constitution

457

crowded

95

cherish

216

comparable

337

constrain

458

crucial

96

chic

217

compare

338

constraint

459

cruise

97

chief

218

comparison

339

construct

460

crush

98

chimney

219

compartmentalize

340

construction

461

crux

99

choice

220

compassion

341

construe

462

cuisine

100

choose

221

compatible

342

consult

463

cultivate

101

choosy

222

compel

343

consultant

464

cultured

102

chop

223

compelling

344

consume

465

cure

103

chore

224

compensate

345

consumer

466

curious

104

cinder

225

compensation

346

consumption

467

currency

105

cipher

226

compete

347

contact

468

current

106

circa

227

competent

348

contain

469

curriculum vitae

107

circle

228

competition

349

container

470

curt

108

circulate

229

competitive

350

contamination

471

curtail

109

circumspect

230

competitor

351

contemplate

472

curtly

110

circumstance

231

compile

352

contemporary

473

cushion

111

circumvent

232

complacent

353

content

474

custody

112

citation

233

complain

354

contention

475

custom

113

cite

234

complaint

355

contest

476

customarily

114

citizen

235

complement

356

context

477

customary

115

citizenship

236

complete

357

contingent

478

customer

116

city

237

completely

358

continual

479

customs

117

civic

238

completion

359

continue

480

cut off

118

civility

239

complex

360

continuity

481

cutback

119

claim

240

compliant

361

continuous

482

cycle

120

clamber

241

complicate

362

contract

483

cyclic

121

clamp

242

complicated

363

contractor

 

 

 

 

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

...............................................................

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้544
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้714
mod_vvisit_counterเดือนนี้2096
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6824672

Who's Online

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ