--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

สำนัสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  จัดดำเนินการให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัย  นักวิชาการ  นักศึกษา  และผู้สนใจ  รวมไปถึงการมอบทุนวิจัยระดับปริญญาเอกเพื่อเพิ่มความเข็มแข็งให้ระบบวิจัยของประเทศ

          เน้นการสร้างนักวิจัยที่มีความสามารถสูงให้สร้างปัญญาและผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง รับผิดชอบโดยฝ่ายวิชาการ มีเป้าหมายในการสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูงให้สร้างปัญญาและผลิตผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวิจัย

        เป็นทุนที่เน้นการนำผลไปใช้ประโยชน์โดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเชิงระบบ กล่าวคือ พิจารณาแต่ละเรื่องว่าเป็นระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ
ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้ได้ผลจึงจำเป็นต้องวิจัยทุกส่วนของระบบนั้น รวมทั้งเทคโนโลยีและด้านที่ไม่ใช่เทคโนโลยีด้วย เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคมการตลาด กฎหมาย ภาษี ฯลฯ

        โครงการวิจัยใหญ่แต่ละเรื่อง (ซึ่ง สกว.เรียกว่า "ชุดโครงการ" หรือ research program) จึงประกอบด้วยโครงการ (หรือ Projects) หลายสิบโครงการในสาขาต่าง ๆ ซึ่งมีเป้าหมายรวม (overall goals) อันเดียวกัน และการวางแผนวิจัยของแต่ละ Project จะต้องทำโดยมีการหารือร่วมระหว่าง project เพื่อให้แน่ใจว่าoutput ของแต่ละ project สอดคล้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และตอบสนองปัญหาที่แท้จริง ทุนประเภทนี้ดำเนินงานโดยฝ่าย 1-5

 

        สกว.เริ่มงาน "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ประมาณปลายปี พ.ศ.2541 โดยจัดตั้งสำนักงานภาค (ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น) ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมายสำคัญคือ การสร้างกระบวนการ "ติดอาวุธทางปัญญา" (Empowerment) แก่ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งเน้นให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากกระบวนการวิจัย หรืออีกนัยหนึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างบรรยากาศ "การเรียนรู้ของทุกคน ทุกคนเรียนรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่" ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ..2542 ที่สำคัญคือ สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จะมุ่งเน้นการจัดการ และประสานให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง "ปัญญา" (นักวิจัย) และ "พัฒนา" (นักพัฒนา) ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับชาติ ที่ดำเนินงานแบบแยกส่วน ต่างคน ต่างทำอยู่ในปัจจุบัน ดังคำขวัญ "สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น" เพื่อให้ "สังคมไทยได้ใช้ความรู้ และข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจแทนการใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์" นำไปสู่ความสามารถในการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง และพึ่งตนเองได้ในชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืนในที่สุด

        ลักษณะทุน 
        เน้นการวิจัยที่สามารถตอบปัญหา สร้างรูปแบบเสนอทางเลือกหรือชี้นำการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นได้เป็นลำดับแรก

        ระยะเวลาดำเนินการ ไม่เกิน 2 ปี

        ใช้งบประมาณ ไม่เกิน 300,000 บาท

 • ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
  วัตถุประสงค์
  วัตถุประสงค์หลักของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก มีดังต่อไปนี้
       1. เพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกและผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล
       2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่บัณฑิตศึกษาในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล
       3. เพื่อช่วยประหยัดเงินตราในการให้ทุนการศึกษาปริญญาเอกเพื่อไปศึกษาใน ต่างประเทศ
       4. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบันการศึกษาและวิจัยทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ       
   
  เป้าหมาย     
  แผนการให้ทุนระยะที่ 1 (พ.ศ. 2541-2555)*
       • ผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอก 5,000 คน และผลงานวิจัย 5,000 เรื่อง แผนการให้ทุนระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)*
       • ผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอก 20,000 คนและผลงานวิจัย 20,000 เรื่อง 
   

 ..............................................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้12
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้692
mod_vvisit_counterเดือนนี้13591
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6774850

Who's Online

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์