--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งญี่ปุ่น (International University of Japan)

  
แหล่งที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  
   

 

 

IUJ_Logo.png - 7.63 Kb

 

          มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: Kokusai Daigaku) (อังกฤษ: International University of Japan หรือ IUJ) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนตั้งอยู่ที่เมืองมินามิ อุโอนุมา จังหวัดนิอิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น

 

          IUJ เป็นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก และเป็นมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่งในประเทศญี่ปุ่น ที่ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร โดยเริ่มการเรียนการสอนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982 ในระดับปริญญาโท ใน 5 สาขาวิชาได้แก่ การพัฒนาระหว่างประเทศ การศึกษาสันติภาพระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ (MBA) และ e-Business Management โดย IUJ ได้รับการรับรองการเรียนการสอนและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศญี่ปุ่น

 

IUJ_Main_Facade.jpg - 194.91 Kb

 

          ในแต่ละปี IUJ จะมีนักศึกษาจากทั่วโลกมากกว่า 45 ประเทศ มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากการเรียนในแต่ละหลักสูตรแล้ว IUJ ได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน นอกจากนั้นการเรียนการสอนที่ IUJ ได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้นำ การกล้าตัดสินใจ และการทำงานร่วมกันในกลุ่มนักศึกษาที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและประสบการณ์การทำงาน   และเนื่องจาก IUJ ก่อตั้งโดยเครือข่ายนักธุรกิจชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้ ศึกษาดูงาน ฝึกงาน ตลอดจนโอกาสในการทำงานในบริษัทชั้นนำหลังจากจบการศึกษา


ประวิติ

          IUJ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1982 โดยมีปนิธานเพื่อที่จะพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามรถตลอดจนเข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ    ทั้งนี้เพื่อที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศต่อไป

 

IUJ_Student_Dorms.jpg - 89.25 Kb

 

          ทั้งนี้บัณฑิตสถานศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (The Graduate School of International Relations) ได้รับการก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์กรธุรกิจชั้นนำของญี่ปุ่น องค์กรด้านเศรษฐกิจ ธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น หอการค้าแห่งญี่ปุ่น และ หอการค้าต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น    และหลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1988 บัณฑิตสถานศึกษาด้านการจัดการระหว่างประเทศ (The Graduate School of International Management) ก็ได้รับการก่อตั้งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือกับ Amos Tuck School of Business at Dartmouth College จากประเทศ สหรัฐอเมริกา และในปีเดียวกันนั้นเอง ห้องสมุดและศูนย์เทคโนโลยีชั้นนำก็ได้รับการก่อตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Matsushita

 

          ทั้งนี้ในปี ค.ศ. 2007 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่ทางมหาวิทยาลัยก่อตั้งครบ 25 ปี โดยได้ทำการผลิตผู้นำรุ่นใหม่ไปมากกว่า 2000 คน ใน 100 ประเทศทั่วโลก ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก

 

          IUJ ประกอบไปด้วยสอง บัณฑิตสถานศึกษา ได้แก่ บัณฑิตสถานศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (The Graduate School of International Relations) และบัณฑิตสถานศึกษาด้านการจัดการระหว่างประเทศ (The Graduate School of International Management) นอกจากนั้นแล้วยังประกอบไปด้วยสถาบันวิจัยได้แก่ ศูนย์วิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และศูนย์วิจัยด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ (The Center for Global Communications ) หรือ GLOCOM ซึ่งทำการศึกษาวิจัยปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารใหม่ๆ

 


การเรียนการสอน

          IUJ ประกอบไปด้วยสอง บัณฑิตสถานศึกษา ได้แก่ บัณฑิตสถานศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (The Graduate School of International Relations) ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนในสามสาขาวิชาได้แก่ การพัฒนาระหว่างประเทศ การศึกษาสันติภาพระหว่างประเทศ และ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนบัณฑิตสถานศึกษาด้านการจัดการระหว่างประเทศ (The Graduate School of International Management) เปิดทำการเรียนการสอนในสอง สาขาวิชาได้แก่ บริหารธุรกิจ (MBA) และ e-Business Management โดยทั้งห้า สาขาวิชาเป็นการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทภาคปกติ หลักสูตร สองปี ยกเว้นสาขา e-Business Management ที่เป็นหลักสูตรหนึ่งปี

 

 

IUJ_Campus_winter.jpg - 95.20 Kb

 

          นอกจากหลักสูตรปกติแล้ว IUJ ได้เปิดทำการเรียนการสอนเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) และภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Program) สำหรับนักศึกษาที่สนใจเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษา โดยเปิดทำการเรียนการสอนทั้งในภาคปกติและช่วงปิดเทอมฤดูร้อน  โดยนำเสนอหลักสูตรตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับก้าวหน้า

 

          IUJ ได้จัดให้มีการทำการศึกษาวิจัยในทั้งสองบัณฑิตสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาต่างๆในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของตนเอง    โดยการศึกษาวิจัยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น องค์กรธุรกิจชั้นนำ เครือข่ายศิษย์เก่า หน่วยงานรัฐบาล และองค์กรอิสระต่างๆ โดยในแต่ละปี จะมีหัวข้อวิจัยประมาณ 15 กลุ่ม ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกได้ตามความสนใจของตนเอง เช่น กลุ่มหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ ” หรือ กลุ่มหัวข้อ “ผลกระทบด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารต่อธุรกิจและสังคม” เป็นต้น

 

 

IUJ_MLIC.JPG - 113.23 Kb

 

          นอกจาก IUJ จะมีเครือข่ายที่เป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำของญี่ปุ่นแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังมีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อฝึกงานและสมัครงาน และทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำ Resume Book ของนักศึกษาในแต่ละปีสำหรับส่งไปยังองค์กรและบริษัทชั้นนำต่างๆ

 

          นักศึกษาที่ IUJ สามารถเข้าโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้มากกว่า 40 สถาบันทั้งในเอเชีย ยุโรป และ อเมริกา โดยที่สามารถโอนหน่วยกิจรวมกับหน่วยกิจที่ IUJ ได้ถึง 10 หน่วยกิจ

 

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

          IUJ ตั้งอยู่ที่เมือง มินามิ อุโอนุมา ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ทางทิศใต้ของจังหวัดนิอิกาตะ จังหวัดชายทะเลทิศตะวันตกของญี่ปุ่น โดยตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 100 ก.ม. และห่างจากเมืองหลวงโตเกียวประมาณ 230 ก.ม. แต่ด้วยความก้าวหน้าด้านการคมนาคม การเดินทางจากมินามิ อุโอนุมา สถานีอุราสะ ไปถึงสถานีปลายทางโตเกียวด้วยรถไฟ shinkansen ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่า โดยการเดินทางจาก IUJ ไปยังสถานีรถไฟ ธนาคาร โรงพยาบาล supermarket และสถานที่สำคัญอื่นๆ สามารถใช้บริการรถรับส่งของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการทุกวันทำการ    และเนื่องจาก IUJ ตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิประเทศที่เป็นภูเขา จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในช่วงฤดูหนาวของญี่ปุ่นที่ผู้คนจะหลั่งไหลมาเล่นสกีกันตามแหล่งท่องเที่ยวนับร้อยกว่าแห่งทั่วจังหวัดนิอิกาตะ รวมทั้งการแช่น้ำพุร้อนแบบญี่ปุ่นอันเลื่องชื่อ (Onsen)    นอกจากนั้น นิอิกาตะได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่ผลิตข้าวและสาเกคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

 

International_University_of_Japan1.JPG - 46.42 Kb

 

          IUJ มีหอพักให้บริการสำหรับนักศึกษาทั้งหมดสี่หอพัก โดยแบ่งเป็นหอพักเดี่ยวสามหอพัก และหอพักสำหรับนักศึกษาที่มีครอบครัวหนึ่งหอพัก โดยหอพักเดี่ยวราคาห้องละ 32,000 เยน และหอพักสำหรับนักศึกษาที่มีครอบครัวห้องละ 50,000 เยน (ปีค.ศ. 2008) ทุกห้องสามารถเข้าถึง LAN และ Internet ได้  โดยทุกหอพักมีห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องดูโทรทัศน์ ห้องซักรีด ห้องประชุมขนาดเล็กให้บริการ    นอกจากนั้นแล้วนักศึกษาสามารถใช้บริการห้องออกกำลังกาย ห้อง Sauna โรงยิมเนเซียม สนามเทนนิส โรงอาหาร ร้านค้า และอื่นๆ ที่ให้บริการอยู่ภายในมหาวิทยาลัย และเนื่องจาก IUJ ตั้งอยู่ในแถบชนบทของญี่ปุ่นที่รายล้อมไปด้วยทุ่งนา และภูเขา การปั่นจักรยานและเดินเล่น เป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษาที่ IUJ

 


ทุนการศึกษา

          IUJ มีทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือก โดยเป็นทุนตั้งแต่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งจนไปถึงเต็มจำนวน โดยในปี 2006 มีนักศึกษาได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 47 ทุน    นอกจากนั้นแล้วนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาที่ IUJ สามารถสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจากองค์กรชั้นนำ เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB), Monbusho, World Bank,IMF, JASSO, JDS ,มูลนิธิ Matsushita เป็นต้น โดยสามารถสมัครผ่านทางมหาวิทยาลัย โดยในปีที่ผ่านมามีนักศึกษาได้รับทุนจากทางมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ รวมทั้งบริษัทเอกชนจำนวนกว่า 90 คน

 

 

 

แหล่งที่มา : http://th.wikipedia.org
               : http://en.wikipedia.org/wiki/International_University_of_Japan

 

...............................................................

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้60
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้558
mod_vvisit_counterเดือนนี้3530
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6745245

Who's Online

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ