--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

NIDA มอบทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท
  
 

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการสงเสริมให้ผู้ที่ มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยู่ในเกณฑ์ดี ให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติในสถาบัน โดยสถาบันใหการสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าหนวยกิต) แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2  เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร ในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ คณะภาษาและการสื่อสาร และศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
 2. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3  เป็นทุนยกเว้นค่าหนวยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร ในคณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ และศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

ในปีการศึกษา 2555  สถาบันกําหนดให้มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ  กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 3/2555  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


หลักฐานการสมัคร

 

 1. หลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองจากคณบดีคณะที่ กําลังศึกษาว่าเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปีสุดทายของหลักสูตรปริญญาตรีโดยระบุหน่วยกิตที่ได้ศึกษาและคะแนนสะสมไมต่ำกว่าคุณสมบัติตามประกาศข้างต้น ทั้งนี้  หลักฐานดังกล่าวจะต้องประทับตราสถาบันและมีเจ้าหน้าที่รับรองอย่างครบถ้วน จํานวน 1 ฉบับ
  ทั้งนี้ หลักฐานการสมัครให้เป็นไปตามคุณสมบัติของแต่ละประเภทของทุน/คณะที่สมัคร
 2. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวน 1 ชุด
  (สําหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรตอเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าด้วย)
  หลักฐานการศึกษาของผู้สมัครตองเป็นไปตามขอกําหนดคุณสมบัติของแต่ละคณะ
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)
 6. หนังสือรับรองผู้สมัครคัดเลือกเขาเป็นนักศึกษา จํานวน 3 ฉบับ


การสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเอง      ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 - 20 สิงหาคม 2555
 • สมัครทางเว็บไซต์    ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 - 20 สิงหาคม 2555


รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ PDF

 

 

แหล่งที่มา : http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_scholar3-2555-.pdf

 

.....................................................................

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้392
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้706
mod_vvisit_counterเดือนนี้18462
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6905086

Who's Online

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ