--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

TOEFL Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEFL

 

TOEFL Vocabulary : E (324 คำ)


ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

eager

82

emerald

163

entreat

244

exchange

2

earmarked

83

emerge

164

entreatingly

245

excited

3

earth

84

emergency

165

ephemeral

246

exclamation

4

earthly

85

emigrate

166

epic

247

exclusion

5

earthquake

86

eminent

167

epicurean

248

exculpate

6

ease

87

eminently

168

epigram

249

execrate

7

eastern

88

emissary

169

epitaph

250

executive

8

easy

89

emission

170

epithet

251

exemplary

9

eatable

90

emit

171

epitome

252

exempt

10

ebb

91

emotional

172

equable

253

exercise

11

ecclesiastic

92

emphasis

173

equally

254

exert

12

eclipse

93

emphasize

174

equanimity

255

exhaust

13

ecological

94

employ

175

equipment

256

exhibit

14

economical

95

employee

176

equivocal

257

exhibitive

15

economically

96

employer

177

era

258

exhibitor

16

economy

97

empower

178

eradicate

259

exile

17

ecstasy

98

empty

179

erosion

260

exiled

18

eddy

99

enable

180

err

261

existance

19

edible

100

enact

181

errand

262

existence

20

edict

101

enchant

182

erratic

263

exit

21

edifice

102

encounter

183

erratum

264

exodus

22

edify

103

encourage

184

error

265

exotic

23

edition

104

encouraged

185

erudite

266

expand

24

educate

105

encouragement

186

escalator

267

expanded

25

education

106

encroach

187

escape

268

expansion

26

educational

107

endanger

188

escort

269

expansive

27

effect

108

endangered

189

esoteric

270

expatiate

28

effective

109

endeavor

190

esprit

271

expectancy

29

effectively

110

endemic

191

essay

272

expected

30

effete

111

ending

192

essays

273

expecting

31

efficiency

112

endow

193

essential

274

expedient

32

efficient

113

endure

194

essentially

275

expedite

33

effort

114

enduring

195

establish

276

expedition

34

effusive

115

energize

196

established

277

expeditious

35

egoism

116

enervate

197

establishment

278

expel

36

egoist

117

enforce

198

estimate

279

expend

37

egoistic

118

enforceable

199

estimates

280

expending

38

egotistic

119

enforced

200

estrange

281

expenditure

39

egregious

120

enforcement

201

etch

282

expense

40

ejaculate

121

engage

202

eternal

283

experimental

41

eject

122

engagement

203

eternalize

284

experiment

42

elaborate

123

engender

204

eternally

285

expire

43

elapse

124

engine

205

eternity

286

expired

44

elastic

125

engineer

206

ethnic

287

explanation

45

elation

126

engrave

207

eulogy

288

explanatory

46

elbow

127

engraver

208

evacuate

289

explicit

47

eldest

128

engraving

209

evade

290

exploit

48

elect

129

engross

210

evaluate

291

explore

49

elective

130

engrossed

211

evaluation

292

explorer

50

electric

131

enhance

212

evaporate

293

explosion

51

electronic

132

enjoy

213

eve

294

explosive

52

elegant

133

enlarge

214

evenly

295

export

53

elegantly

134

enlarger

215

eventually

296

expose

54

element

135

enlarging

216

evidence

297

exposition

55

elementary

136

enlist

217

evolution

298

exposure

56

elevate

137

enlistee

218

evolutionary

299

expound

57

elevator

138

enlistment

219

evolve

300

express

58

elf

139

enliven

220

exacerbated

301

expropriate

59

elicit

140

enmity

221

exact

302

expurgate

60

eligible

141

ennui

222

exactly

303

exquisite

61

eliminate

142

enormous

223

exactness

304

exquisitely

62

eliminated

143

enrage

224

exaggerate

305

exquisiteness

63

elm

144

enraged

225

exaggerated

306

extemporaneous

64

eloped

145

enrich

226

exaggeration

307

extends

65

eloquent

146

enroll

227

exalt

308

extensive

66

elucidate

147

ensue

228

exam

309

extent

67

elude

148

ensuing

229

examined

310

extenuate

68

elusive

149

ensure

230

example

311

external

69

elves

150

entail

231

exasperate

312

extinct

70

emaciated

151

enterprise

232

exasperated

313

extirpate

71

emancipate

152

entertain

233

exasperation

314

extract

72

embargo

153

entertaining

234

excavate

315

extraneous

73

embark

154

entertainment

235

excavation

316

extravagant

74

embarkation

155

enthusiasm

236

exceed

317

extravagantly

75

embarrass

156

enthusiastic

237

exceeding

318

extreme

76

embarrassment

157

enthusiastically

238

exceedingly

319

extremely

77

embellish

158

enthusiasts

239

excel

320

extremity

78

embellished

159

entice

240

excellent

321

exultation

79

embezzlement

160

entire

241

exceptionable

322

eyebrow

80

embrace

161

entirely

242

excess

323

eyelash

81

embroider

162

entitle

243

excessively

324

eyelid

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้90
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้698
mod_vvisit_counterเดือนนี้2175
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6594987

Who's Online

เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ