--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

TOEFL Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEFL

 

TOEFL Vocabulary : H (196 คำ)


ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

habit

50

hatefulness

99

hiatus

148

hood

2

habitant

51

haughtier

100

hidden

149

hoof

3

habitat

52

haughtily

101

hideous

150

hooves

4

habitation

53

haughtiness

102

hideously

151

hopeful

5

hack

54

haughty

103

hideousness

152

hope

6

hades

55

haul

104

hide

153

horrid

7

haggard

56

haunt

105

hides

154

horridly

8

hail

57

hauntingly

106

highway

155

horridness

9

hairless

58

hawk

107

hike

156

horrified

10

halfway

59

hawkish

108

hiking

157

horseback

11

hall

60

hay

109

hilarious

158

hose

12

halt

61

hazard

110

hind

159

hospitable

13

halted

62

head for

111

hinder

160

hospitality

14

ham

63

headache

112

hindrance

161

host

15

hamlet

64

headlong

113

hinge

162

hostess

16

hammer

65

headquarters

114

hint

163

hostile

17

hamper

66

healthful

115

hip

164

hostility

18

handicap

67

hearten

116

hire

165

hound

19

handicapped

68

hearth

117

historian

166

household

20

handiness

69

heathen

118

historic

167

housekeeper

21

handle

70

heathendom

119

historical

168

housing

22

handy

71

heavily

120

histrionic

169

hovel

23

hanging

72

heavy

121

hitch

170

hover

24

haphazard

73

heed

122

hither

171

hub

25

harangue

74

heedless

123

hitherto

172

huddle

26

harbinger

75

height

124

hive

173

hue

27

harbor

76

heinous

125

hoard

174

hug

28

hardly

77

heir

126

hoarding

175

huge

29

hardship

78

heirless

127

hoax

176

hum

30

hardware

79

heirship

128

hobbies

177

human

31

hardy

80

helium

129

hobby

178

humanities

32

hare

81

helmet

130

hobbyist

179

humanity

33

hark

82

helmeted

131

hoe

180

humble

34

harm

83

helpful

132

hog

181

humid

35

harmful

84

helping

133

hoist

182

humidity

36

harmonious

85

hem

134

hold

183

humiliate

37

harmony

86

henceforth

135

holder

184

humility

38

harness

87

herb

136

hole

185

humming

39

harp

88

herd

137

homage

186

humorous

40

harsh

89

hereafter

138

homeliness

187

hunter

41

harvest

90

heresy

139

homely

188

hurl

42

hasten

91

hermit

140

hometown

189

hurling

43

hastily

92

heroic

141

homeward

190

hush

44

hasty

93

heroical

142

homework

191

hybrid

45

hatch

94

heroically

143

homey

192

hydrogen

46

hatchet

95

hesitation

144

homo

193

hydrous

47

hate

96

hew

145

homonym

194

hymn

48

hateful

97

hewed

146

honesty

195

hyperbole

49

hatefully

98

hewn

147

honor

196

hypothesis

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้157
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้756
mod_vvisit_counterเดือนนี้13927
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6629298

Who's Online

เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ