--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

TOEFL Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEFL

 

TOEFL Vocabulary : K (326 คำ)


ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

microscopic

83

mathematics

165

mill

247

monstrousness

2

machiavellian

84

matter

166

mimic

248

monument

3

machinist

85

mattress

167

mince

249

mood

4

macho

86

mature

168

mincing

250

moodily

5

magician

87

maudlin

169

mind

251

moor

6

magistrate

88

mausoleum

170

mingle

252

moose

7

magistratical

89

maxim

171

miniature

253

morale

8

magnetic

90

mayor

172

minimum

254

morality

9

magnificence

91

maze

173

ministry

255

morally

10

magnify

92

mead

174

minor

256

moreover

11

mainland

93

meager

175

minority

257

morose

12

mainly

94

meander

176

minstrel

258

morsel

13

mainstays of

95

meanderings

177

mint

259

mortality

14

maintain

96

measure

178

minty

260

mortar

15

majestic

97

measureless

179

minute

261

mortgage

16

majestically

98

measurement

180

miracle

262

mosquito

17

major

99

measurer

181

mirth

263

moss

18

majority

100

meat

182

mirthful

264

mosslike

19

make amends for

101

mechanism

183

mirthfully

265

mostly

20

maker

102

medal

184

misanthrope

266

moth

21

maladjusted

103

meddle

185

misanthropic

267

motherly

22

maladroit

104

meddler

186

misbehavior

268

mothy

23

malaise

105

mediate

187

miscellaneous

269

motion

24

male

106

medicinal

188

mischief

270

motional

25

malfeasance

107

medieval

189

misconduct

271

motionless

26

malice

108

medievally

190

miserable

272

motionlessly

27

malicious

109

mediocre

191

miserly

273

motionlessness

28

malpractice

110

meditate

192

misfortune

274

motivate

29

mane

111

meditator

193

mishap

275

motivation

30

maneuver

112

medium

194

misnomer

276

motley

31

manifesto

113

melancholy

195

mission

277

mottled

32

maniple

114

mellow

196

missionary

278

motto

33

mankind

115

mellowly

197

mission

279

mould

34

manly

116

mellowness

198

mist

280

mound

35

manner

117

melodious

199

mistake

281

mountainous

36

mansion

118

melody

200

mistily

282

mourn

37

mantle

119

melt

201

mistiness

283

mourner

38

manual

120

membership

202

misty

284

mournful

39

manufacture

121

memorable

203

misunderstand

285

mournfully

40

manufacturer

122

memorably

204

mitigate

286

mourningly

41

manuscript

123

menace

205

mitten

287

movement

42

maple

124

menacing

206

mix

288

movie

43

map

125

menacingly

207

mixed

289

muddily

44

mar

126

mend

208

mixture

290

muddiness

45

maraud

127

mention

209

moan

291

muddy

46

marauding

128

mentioned

210

moaner

292

muggy

47

mare

129

menu

211

mob

293

mule

48

margin

130

menus

212

mobbing

294

multiple

49

maria

131

mercenary

213

mode

295

multipurpose

50

marine

132

merchandise

214

model

296

multitude

51

mariner

133

merchandiser

215

moderate

297

mumble

52

mark

134

merchandising

216

moderately

298

mumbler

53

marking

135

merchandize

217

moderating

299

mundane

54

marquess

136

merciless

218

moderation

300

municipal

55

marquessate

137

mercury

219

modernistic

301

murder

56

marquis

138

meretricious

220

modestly

302

murky

57

marquise

139

merrily

221

modified

303

muscle

58

marriage

140

merriness

222

modify

304

muscular

59

marsh

141

merry

223

moist

305

muse

60

marshal

142

merrymaking

224

moisten

306

muser

61

marshalcy

143

mess

225

moistener

307

mushroom

62

marshalship

144

metabolic

226

mol

308

musical

63

martyr

145

metallic

227

mold

309

musing

64

martyrize

146

metallically

228

moldable

310

muster

65

marvel

147

meteor

229

molder

311

mutable

66

marvelous

148

meter

230

mole

312

mutate

67

mask

149

method

231

molecule

313

mute

68

mason

150

meticulous

232

momentary

314

muted

69

masquerade

151

metropolis

233

monarchy

315

mutely

70

massacre

152

metropolitan

234

monasteries

316

muteness

71

massive

153

mettle

235

monastery

317

mutiny

72

massively

154

mettlesome

236

monitor

318

mutter

73

massiveness

155

miasmic

237

monk

319

mutterer

74

mast

156

microcosm

238

monologue

320

mutton

75

masted

157

microscope

239

monopolies

321

muttony

76

masterpiece

158

microscopic

240

monopoly

322

mutual

77

matchless

159

midsummer

241

monotonous

323

mutually

78

mate

160

midterm

242

monotonously

324

muzzle

79

material

161

migrate

243

monotony

325

myriad

80

materialize

162

migration

244

monster

326

mythologize

81

mathematic

163

military

245

monstrous

 

 

82

mathematical

164

militia

246

monstrously

 

 

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้554
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้714
mod_vvisit_counterเดือนนี้2106
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6824682

Who's Online

เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ