--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

TOEFL Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEFL

 

TOEFL Vocabulary : P (547คำ)


ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

pacific

138

percolate

275

plunderer

412

prey

2

pacifically

139

peremptory

276

plus

413

price

3

pacify

140

perfectly

277

plush

414

priced

4

pack

141

perfidious

278

ply

415

prick

5

pact

142

perfidy

279

poach

416

primarily

6

paddle

143

perform

280

poaching

417

primary

7

paddler

144

performance

281

pod

418

primitive

8

pagan

145

perfume

282

poem

419

principal

9

pageant

146

peril

283

poet

420

principle

10

paid

147

perilous

284

poignant

421

print

11

pail

148

perilously

285

poise

422

prior

12

pailful

149

perilousness

286

poised

423

priority

13

pain

150

period

287

poke

424

prison

14

pair

151

perishable

288

police

425

pristine

15

palatable

152

perjure

289

policy

426

private

16

pale

153

perjury

290

polite

427

probability

17

pamphlet

154

permanent

291

politely

428

probate

18

pamphlets

155

permanently

292

politeness

429

probation

19

panacea

156

permission

293

politic

430

probe

20

pane

157

permit

294

political

431

problem

21

paned

158

perniciously

295

politics

432

procedure

22

panegyric

159

perpetual

296

poll

433

process

23

panel

160

perpetually

297

pollen

434

procrastinate

24

paneling

161

perplex

298

pollutant

435

prodigious

25

panelling

162

persist

299

pollute

436

prodigiously

26

pang

163

persistence

300

polluted

437

prodigiousness

27

panic

164

persistent

301

pomp

438

prodigy

28

panicked

165

personage

302

pomposity

439

product

29

panicky

166

personal

303

ponder

440

productive

30

pant

167

personality

304

pondering

441

productively

31

pantry

168

perspective

305

ponderous

442

productiveness

32

parade

169

persuade

306

pool

443

profess

33

paradigm

170

pertaining

307

poor

444

professional

34

paradise

171

pertinacious

308

poorly

445

professor

35

paradisiacal

172

pertinent

309

pop

446

profit

36

paradox

173

peruse

310

poplar

447

profitable

37

paragraph

174

pervade

311

popped

448

profound

38

parallel

175

perverse

312

popping

449

profoundly

39

paralyse

176

perversely

313

popular

450

profoundness

40

paralysis

177

pest

314

popularity

451

profuse

41

paralyzation

178

pet

315

porcelain

452

profusely

42

paralyze

179

petition

316

pore

453

prognosis

43

paraphrase

180

petitioner

317

pork

454

prognosticate

44

parch

181

petrify

318

porous

455

progress

45

parched

182

petroleum

319

porter

456

prohibit

46

parchment

183

petticoat

320

portfolio

457

proletariat

47

pardon

184

pettily

321

portion

458

prolong

48

parental

185

pettiness

322

portrait

459

prominence

49

parish

186

petty

323

portray

460

prominent

50

park

187

phenomenal

324

pose

461

prominently

51

parlor

188

phenomenon

325

possess

462

promiscuous

52

parody

189

philosopher

326

possession

463

promontory

53

parrot

190

philosophers

327

possessions

464

promote

54

parsley

191

philosophy

328

possessor

465

promotion

55

parson

192

phobia

329

possibility

466

prompt

56

participate

193

phonic

330

postage

467

promulgate

57

particle

194

photograph

331

postal

468

prone

58

particular

195

photographer

332

postpone

469

pronunciation

59

partisan

196

photographic

333

potent

470

prop

60

partition

197

photography

334

potential

471

propaganda

61

partner

198

phrase

335

potion

472

propagandist

62

partnership

199

physically

336

pouch

473

propel

63

partridge

200

physically

337

poultry

474

propelling

64

passage

201

physician

338

pour

475

propensity

65

pass

202

piano

339

poverty

476

property

66

passe

203

pickle

340

powerful

477

prophecy

67

passed

204

pickled

341

powerless

478

prophesy

68

passionate

205

pickling

342

practically

479

prophet

69

passionately

206

picnic

343

practice

480

proponent

70

passive

207

picnicked

344

prairie

481

proportion

71

pastime

208

picnicker

345

praise

482

propose

72

pastor

209

picturesque

346

prank

483

proposed

73

pastry

210

picturesquely

347

prayer

484

proposition

74

pasture

211

picturesqueness

348

precarious

485

prop

75

pat

212

piece

349

precaution

486

proprietor

76

patent

213

pier

350

precautionary

487

prose

77

patentability

214

pierce

351

precede

488

prosper

78

patently

215

piercing

352

precedent

489

prosperity

79

paternal

216

pilfer

353

preceding

490

prosperous

80

path

217

pilgrim

354

precious

491

prostrate

81

pathetic

218

pilgrimage

355

precipice

492

prostrated

82

pathetical

219

pilings

356

precipitation

493

protection

83

pathetically

220

pillar

357

precipitous

494

protein

84

patient

221

pilot

358

precise

495

protoplasm

85

pate

222

pinch

359

precisely

496

protpcol

86

patriot

223

pineapple

360

precocious

497

protuberant

87

patriotism

224

pioneer

361

predator

498

proud

88

patron

225

pious

362

predatory

499

prove

89

patronage

226

piously

363

predecessor

500

proved

90

pattern

227

piper

364

predict

501

proverb

91

patter

228

pirate

365

predictability

502

proverbs

92

paucity

229

piratical

366

predictable

503

provide

93

paul

230

piratically

367

predictor

504

provided

94

pave

231

pistol

368

predilection

505

providence

95

pavement

232

pit

369

predominantly

506

provident

96

pavilion

233

pitcher

370

predominate

507

province

97

paving

234

pitiful

371

preface

508

provisional

98

pay

235

pitifully

372

preference

509

provoke

99

pea

236

pitifulness

373

preferment

510

prowess

100

peace

237

pitted

374

prehistoric

511

proximity

101

peaceable

238

pitting

375

prelude

512

prudence

102

peaceably

239

plagiarism

376

premature

513

prudent

103

peach

240

plague

377

premier

514

prudently

104

peacock

241

plain

378

premiere

515

prune

105

peak

242

plank

379

premiership

516

pruner

106

peal

243

plan

380

preoccupy

517

pruning

107

pear

244

plantation

381

preparations

518

psalm

108

peases

245

plant

382

prepare

519

pseudonym

109

pebble

246

plastic

383

prepared

520

psychological

110

pebbly

247

plate

384

preponderance

521

psychologist

111

peccadillo

248

plateau

385

prerogative

522

psychology

112

peck

249

plateaux

386

prescribe

523

publish

113

peculiar

250

platitude

387

presence

524

pudding

114

peculiarity

251

platter

388

presentation

525

puff

115

pecuniary

252

plausible

389

present

526

puffiness

116

pedant

253

playground

390

presented

527

puffy

117

pedantic

254

playmate

391

preservation

528

pugnacious

118

pedestrian

255

plaything

392

preserved

529

pulp

119

peek

256

pleasant

393

preserve

530

pulpit

120

peel

257

pleasing

394

preside

531

pulpy

121

peep

258

pleasure

395

presidency

532

pulse

122

peerless

259

plebeian

396

president

533

pulser

123

penalty

260

plebiscite

397

presidential

534

pulverize

124

penetrate

261

pledge

398

preside

535

pump

125

penetrating

262

pledger

399

press

536

pumpkin

126

penetration

263

pledgor

400

prestige

537

punch

127

penicillin

264

plentiful

401

prestigious

538

pungent

128

peninsula

265

pliable

402

presumption

539

punishment

129

peninsular

266

plight

403

pretence

540

punitive

130

pension

267

plop

404

pretense

541

puppy

131

pensive

268

plot

405

prevail

542

purchase

132

pepper

269

pluck

406

prevalent

543

pure

133

percentage

270

plug

407

prevaricate

544

purity

134

perceptible

271

plum

408

prevent

545

pursue

135

perception

272

plume

409

preventive

546

pushing

136

perch

273

plump

410

previous

547

pussy

137

perchance

274

plunder

411

previously

 

 

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้551
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้714
mod_vvisit_counterเดือนนี้2103
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6824679

Who's Online

เรามี 47 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ