--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineer)

บทความจาก : สาระดีดี.คอม

 

 

id-10088659.jpg - 53.08 Kb

Image courtesy of Victor Habbick at FreeDigitalPhotos.net


 

 

กลุ่มบุคลิกภาพ : บุคลิกภาพแบบจริงจัง ไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Relistic)

 

ลักษณะโดยทั่วไป

ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ จะชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง ชอบทำงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งของ  เช่น เครื่องจักรกล ทักษะทางภาษา ทักษะการสร้าง สัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีน้อย มักจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุุคคลหรือไม่ชอบเป็นจุดสนใจของผูุ้อื่น ค่อนข้างมีลักษณะเป็นชายสูง มีค่านิยมทางเศรษฐกิจและการเมืองในรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผน

 

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความอดทน มีความบากบั่น กล้าแสดงผลงาน ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคมมีน้อย

 

การประเมินตนเอง

มีความเป็นผู้นำน้อย มีทักษะในการสื่อสารน้อย มีสุนทรีน้อย


นิยามอาชีพ

 • วางแผน วิเคราะห์ปัญหา ให้คำแนะนำ และจัดการเกี่ยวกับการสร้าง การประกอบ
 • ควบคุมการทำงานอัตโนมัติของเครื่องจักร เครื่องมือทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การใช้งานหุ่นยนต์ การจัดการใช้อุปกรณ์ไฮโดรลิก นิวเมติก โรเมติก ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า พีเอลซี เข้ามาควบคุมเครื่องจักรกลให้เคลื่อนไหวอัตโนมัติ
 • แก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ใช้ร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

 

ลักษณะของงานที่ทำ

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ดังนี้

 1. Process Engineer ทำหน้าที่วางแผนงาน ควบคุมคุณภาพ วิเคราะห์ปัญหากรรมวิธีการผลิตที่สามารถนำเครื่องจักรอัตโนมัติเข้าไปทำงานร่วมได้
 2. System Engineer ทำหน้าที่วางระบบ วางแผนผังให้โรงงานมีกำลังการผลิตได้ประสิทธิภาพสูงสุด
 3. Automation ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานอัตโนมัติของเครื่องจักร เครื่องมือทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การใช้งานหุ่นยนต์ การจัดการใช้อุปกรณ์ไฮโดรลิก นิวเมติก โรเมติก ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า พีเอลซี เข้ามาควบคุมเครื่องจักรกลให้เคลื่อนไหวอัตโนมัติ
 4. Design Engineer ทำหน้าที่คิดค้นการออกแบบ นวัตกรรม หรือ ประกอบ และสร้างเครื่องมือ เครื่องจักรกลขึ้นเพื่อทดแทนการนำเข้า
 5. Maintenance Engineer ทำหน้าที่วางแผน ควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆ  ให้สามารถปฏิบัติงานได้สม่ำเสมอ  และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ หรือเสียหาย
 6. Computer Engineer ทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ช่างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์ หรือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมโยงกับเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อทำงานได้อย่างอัตโนมัติ เช่น เครื่องซักผ้า กล้องถ่ายรูป หุ่นยนต์ การควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสั่งการจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น
 7. ควบคุมคุณภาพในการผลิต
 8. จัดแปลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับแมคคาทรอกนิกส์ ที่ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และการซ่อม
 9. ถ่ายทอดให้ความรู้แก่ช่างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์ และช่างฝีมือ

 

สภาพการจ้างงาน

 • ผู้ประกอบอาชีพนี้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา  พร้อมทั้งสวัสดิการและเบี้ยเลี้ยง ตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • สำหรับผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชน  จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งสวัสดิการ และเบี้ยเลี้ยง หรือโบนัสขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับผู้ประกอบกิจการ  ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วันๆ  ละ 8 ชั่วโมง

 

สภาพการทำงาน

 • ปฏิบัติงานในสำนักงาน  ทำหน้าที่วางแผนงาน ประชุม ออกแบบ เขียนแบบ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Aided Design)
 • ปฏิบัติงานในห้องแล็ปทดลองต่างๆ เพื่อปฏิบัติการทดลอง Sensor Technology Lab, Measurement Engineering,  Power Electronics
 • ออกตรวจการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมการทำงานของช่างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์ และช่างฝีมือในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตรวจสายการผลิตหรือออกตรวจโรงงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นต้น โดยต้องใส่เครื่องแบบเพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรก และสวมอุปกรณ์นิรภัยเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำเป็น

 

คุณสมบัติผู้ประกอบอาชีพ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรแมคคาทรอนิกส์
 • มีความเป็นผู้นำและสามารถบริหารงานได้
 • มีความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ในวิชาชีพ มีความอดทน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

การเตรียมตัวสำหรับผู้สนใจ

 • ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์–คณิต หรือเทียบเท่า และผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาอุตสาหกรรม สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อได้ในหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต 4 ปี ภาควิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารวิทยาเขตลาดกระบัง
 • ผู้ที่จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อได้ในหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี
 • สำหรับหลักสูตรแมคคาทรอนิกส์เกิดขึ้นแห่งแรกในโลกที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 25 ปีก่อน และ JAICA ได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดสอนหลักสูตรนี้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2537

 

โอกาสในการมีงานทำ

 • อาชีพวิศวกรแมคคาทรอนิกส์ จัดว่าเป็นอาชีพค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตวิศวกรแมคคาทรอนิกส์น้อยมาก คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผลิตบัณฑิตได้ปีละ 10 – 20 คนเท่านั้น ปัจจุบันมีบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว 6 รุ่น มีวิศวกรแมคคาทรอนิกส์จำนวนประมาณ 200 คน ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการบุคลากรทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ของภาคอุตสาหกรรม
 • นอกจากนี้ การแข่งขันทางการค้าเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น แนวโน้มการนำเทคโนโลยีชั้นสูง ที่ไม่ทำให้เกิดมลพิษ มาใช้ในขบวนการผลิตในประเทศไทยมากขึ้นด้วยเช่นกัน ทำให้การใช้เครื่องมืออัตโนมัติที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น คาดว่าในอนาคตโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จะเปลี่ยนจากการใช้มอเตอร์ควบคุมการผลิตมาเป็นการใช้ระบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถทำงานที่มีความเสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับความสกปรก ความปลอดภัยได้ เช่น การตรวจหาวัตถุระเบิดที่จะต้องอาศัยหุ่นยนต์ หรือเครื่องมืออัตโนมัติทำงานแทน ด้วยเหตุนี้ วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ จึงเป็นอาชีพที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ต้องการมาก เช่น IBM, Seagate, Delton, Read–Write, Cannon, KR Precision, Delta General Motor, Thai Swedish Auto Part, SCI เป็นต้น

 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

 • การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สามารถเปลี่ยนอาชีพเป็นอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีอัตโนมัติ หรือหากผู้ประกอบอาชีพนี้มีความสามารถ มีความอดทน และศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ สามารถพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญจนส่งผลให้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานสูงขึ้น

 

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

 • ผู้คิดค้นประดิษฐ์เครื่องกลการผลิตที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติ ผู้ออกแบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ผู้ผลิตหุ่นยนต์ต่างๆ ผู้ควบคุมคุณภาพในการผลิต

 

แหล่งที่มา :

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้851
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1368
mod_vvisit_counterเดือนนี้15806
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6245044

Who's Online

เรามี 49 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ