--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering Technician)

บทความจาก : สาระดีดี.คอม

 

 

id-100290604.jpg - 59.66 Kb

Image courtesy of hywards at FreeDigitalPhotos.net


 

 

กลุ่มบุคลิกภาพ : บุคลิกภาพแบบจริงจัง ไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Relistic)

 

ลักษณะโดยทั่วไป

ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ จะชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง ชอบทำงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งของ  เช่น เครื่องจักรกล ทักษะทางภาษา ทักษะการสร้าง สัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีน้อย มักจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุุคคลหรือไม่ชอบเป็นจุดสนใจของผูุ้อื่น ค่อนข้างมีลักษณะเป็นชายสูง มีค่านิยมทางเศรษฐกิจและการเมืองในรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผน

 

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความอดทน มีความบากบั่น กล้าแสดงผลงาน ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคมมีน้อย

 

การประเมินตนเอง

มีความเป็นผู้นำน้อย มีทักษะในการสื่อสารน้อย มีสุนทรีน้อย


นิยามอาชีพ

 • ทำงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำและควบคุมของวิศวกรเครื่องกล  โดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลมาใช้ในการออกแบบ การสร้าง การติดตั้ง และการใช้อุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้งการพัฒนาและทดสอบอออุปกรณ์เครื่องกล
 • ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูงในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน
 • ควบคุมช่างหรือพนักงานอื่น ๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้งและใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรเครื่องกล

 

ลักษณะของงานที่ทำ

อาชีพช่างเทคนิคเครื่องกล ได้จัดระดับงานเป็น 2 ระดับ ดังนี้

 1. งานระดับช่างฝีมือ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอ่านแบบ   เขียนแบบเครื่องกล   แบบโครงสร้างผังโรงงาน งานเขียนแบบสั่งงานและกำหนดขนาดงานซ่อม และสร้างชิ้นส่วนเครื่องมือกลตามแบบที่กำหนด โดยการทำงานตั้งแต่การร่างแบบการเจาะ การคว้าน การกลึงการไส  การกัด   การเจียระไนราบ  การเจียระไนกลม  การประกอบปรับฟิตชิ้นส่วนเครื่องกลตามคู่มือ   ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร  ตรวจสอบค้นหาข้อบกพร่องของเครื่องจักรชนิดต่างๆ  ซ่อมสร้างชิ้นส่วนที่ชำรุดด้วยเครื่องมือกล
 2. งานระดับช่างเทคนิค ปฏิบัติงานในลักษณะผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยวิศวกร  หรือทำงานภายใต้การแนะนำของวิศวกรเป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบเขียนแบบ การสร้าง  หรือซ่อมชิ้นส่วนและเครื่องมือแม่พิมพ์ตัดแม่พิมพ์ขึ้นรูปแม่พิมพ์พลาสติก อุปกรณ์จับยึดอุปกรณ์จับเจาะด้วยวิธีการเจาะ คว้าน  กลึง  ไส   กัด เจียระไนด้วยเครื่องมือกลอัตโนมัติหรือเครื่องมือกลซีเอ็นซี  การทำงานในห้องทดลองหรือห้องตรวจสอบวัสดุการวางแผน การวางระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันและระบบการซ่อมแซมเครื่องจักรที่เสียหาย ตรวจสอบ ค้นหา วิเคราะห์ข้อบกพร่องเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ

ผู้ประกอบอาชีพนี้ ปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. ตรวจสอบข้อสั่ง และชี้แจงโครงการ  และแบบพิมพ์เขียวเพื่อกำหนดรายละเอียดวิธีดำเนินการ อุปกรณ์ที่ใช้ และปัญหาที่จะทำการทดสอบเกี่ยวกับชิ้นส่วนซึ่งออกแบบใหม่การเปลี่ยนวัสดุหรือชิ้นส่วนหรือการจัดชิ้นส่วนขึ้นใหม่หรือการประกอบย่อย
 2. เขียนรูปแบบแสดงรายละเอียด หรือเขียนภาพสเก็ตซ์เพื่อกำหนดสัดส่วน
 3. อำนวยการยกตั้งและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกลอื่นๆ ซึ่งโดยปกติเป็นเครื่องมือเครื่องจักรขนาดหนักในสถานที่ที่ใช้งาน
 4. เตรียมฐานสำหรับวางเครื่องจักร  โดยใช้เครื่องวัดต่างๆ ตรวจสอบให้แน่ว่าการติดตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องแล้ว
 5. เคลื่อนย้ายเครื่องจักรหรือส่วนของเครื่องจักรด้วยกว้าน  ลูกรอก  รถบรรทุก  และเครื่องทุ่นแรงอื่นๆ
 6. วางส่วนต่างๆ ตามตำแหน่งและประกอบขึ้นเป็นเครื่องจักร
 7. วางแนวเพลาของเครื่องจักรหรือระบบการส่งพลังงานอื่นๆ
 8. ตรวจสอบเครื่องจักรและปรับเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 9. เปลี่ยนผังของเครื่องจักรและเปลี่ยนเครื่องจักรตามความต้องการ
 10. ซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้คงอยู่ในสภาพที่ทำงานได้
 11. งานเกี่ยวกับการติดตั้งซ่อม  บำรุงรักษาเครื่องมือ  เครื่องจักร  และอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งประกอบด้วยงานควบคุมระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 12. งานตรวจสอบค้นหาข้อบกพร่องของเครื่องจักรกล งานถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
 13. งานซ่อมสร้างชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหายด้วยการใช้เครื่องมือก

 

สภาพการจ้างงาน

 • ช่างเทคนิคเครื่องกลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจะได้รับเงินเดือนตามประสบการณ์
 • สำหรับงานเอกชนนั้นอัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ ความชำนาญงานและวุฒิการศึกษาของแต่ละบุคคล   นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้างประจำแล้วอาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่นในรูปของสวัสดิการต่างๆ เช่น  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าเล่าเรียนบุตร โบนัส  บำเหน็จ บำนาญ ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจจะต้องทำงานวันเสาร์  วันอาทิตย์และวันหยุด หรือต้องทำงานล่วงเวลาในกรณีที่ต้องการให้งานติดตั้งหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรเสร็จทันการใช้งาน
 • ช่างเทคนิคเครื่องกลสามารถประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับซ่อม และสร้างชิ้นส่วนจักรกลเครื่องมือกลโดยใช้เครื่องมือกลต่างๆ  หรือรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  เช่น  กรมโยธาธิการ กรมชลประทาน การประปาฯ  การไฟฟ้า เป็นต้น

 

สภาพการทำงาน

 • ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำงานทั้งใน  และนอกสถานที่ทำงานในการตรวจ  ซ่อมและบริการ การดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม
 • สภาพการทำงานหนักปานกลางต้องใช้ความอดทนต่อสภาพความร้อน  เสียง  กลิ่นของสารเคมี
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์และบางโอกาสทำงานตามลำพังต้องใช้ความระมัดระวังและรอบคอบสูงพอสมควรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
 • บางครั้งต้องทำงานเกินเวลา

 

คุณสมบัติผู้ประกอบอาชีพ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ มีดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง
 2. มีร่างกายแข็งแรงสามารถทำงานหนักได้
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ชอบการคิดคำนวณและงานทดลอง
 4. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 5. มีความเชื่อมั่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. มีความละเอียดรอบคอบ ชอบการบันทึก
 7. สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงานได้

 

การเตรียมตัวสำหรับผู้สนใจ

 • สำหรับในระดับช่างฝีมือต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างกลโรงงานจากสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาหรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • ส่วนผู้ที่จะเป็นช่างเทคนิคต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม   สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จากสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาหรือสาขาวิชาช่างกลโรงงานจากสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  หรือสาขาวิชาช่างกลโรงงาน (แม่พิมพ์) จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

โอกาสในการมีงานทำ

 • แนวโน้มสำหรับแหล่งจ้างงานช่างเทคนิคเครื่องจักรกลโดยทั่วไป เช่น   สถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ   ถึงแม้ว่าภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศกำลังประสบปัญหาอยู่ทำให้การลงทุนเพื่อขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมชะงักไป แต่ความต้องการแรงงานทางด้านช่างเทคนิคเครื่องจักรกลยังคงมีอยู่และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  เนื่องจากยังมีงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ยังมีความต้องการช่างเทคนิคอยู่อีกมากในภาคอุตสาหกรรม   เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น  ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาจะกลับฟื้นตัวและขยายการลงทุนขึ้นอีก ฉะนั้น งานช่างเทคนิคเครื่องกลก็ยิ่งกลับมาเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอีกมากขึ้นตามอัตราการขยายตัวของสถานประกอบ  กิจการอุตสาหกรรม

 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

ผู้ประกอบอาชีพช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์และความชำนาญ จะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปจนถึงระดับหัวหน้างาน และสำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาต่อเพื่อปรับวิทยฐานะให้สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป มีแนวทางในการศึกษาต่อ ดังนี้

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศึกษาต่อ
 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตร  2  ปี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต (งานเครื่องมือกลงานชิ้นส่วนเครื่องจักรกลงานแม่พิมพ์โลหะ งานแม่พิมพ์พลาสติก) ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาหรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลหรือวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  หรือสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิชาศวกรรมอุตสาหการในสถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย   เช่น   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เป็นต้น
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศึกษาต่อ
 1. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 - 3 ปีครึ่ง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 2. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง  2-3  ปี  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเครื่องมือกล  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมการ  วัสดุอุตสาหกรรมคณะศาสตร์อุตสาหกรรม ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 3. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง  2 - 3  ปี  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

 • ช่างเทคนิคเครื่องยนต์
 • วิศวกรเครื่องจักรกล

 

แหล่งที่มา :

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้698
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้609
mod_vvisit_counterเดือนนี้13743
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6567038

Who's Online

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ