--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

TOEFL Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEFL

 

TOEFL Vocabulary : T (296 คำ)


ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

taciturn

75

thread

149

tournament

223

triumph

2

tackle

76

threads

150

tow

224

triumphant

3

tack

77

threat

151

township

225

triumphantly

4

tact

78

threaten

152

trace

226

trivia

5

taint

79

threatening

153

track

227

trivial

6

tainted

80

threshold

154

tract

228

trod

7

talent

81

thrift

155

trade

229

trodden

8

talented

82

thrive

156

trade in

230

trolley

9

tale

83

thrived

157

trader

231

trolleyed

10

talkative

84

thriving

158

tradition

232

trolleys

11

tangible

85

throb

159

traditional

233

trolly

12

tank

86

throng

160

traditionally

234

trophy

13

tantamount

87

throve

161

traffic

235

tropic

14

tardy

88

throw

162

tragedy

236

tropical

15

target

89

throwing

163

tragic

237

tropics

16

tarnish

90

thump

164

tragical

238

trot

17

tartar

91

thumper

165

tragically

239

trouble

18

task

92

thwart

166

trainer

240

troublesome

19

taste

93

tick

167

traitor

241

troublesomeness

20

taunt

94

tickle

168

tramp

242

trough

21

tax

95

tickling

169

trample

243

trouser

22

taxation

96

tidings

170

tranquil

244

trousers

23

teacher

97

tidy

171

tranquilize

245

trout

24

teaching

98

tie

172

transact

246

truce

25

tearful

99

tight

173

transcontinental

247

truculence

26

technical

100

tightly

174

transcript

248

truculent

27

technique

101

tightness

175

transfer

249

trudge

28

technological

102

tile

176

transfix

250

trumpet

29

tedious

103

tiler

177

transgression

251

trunk

30

tediousness

104

tiling

178

transient

252

trustworthy

31

teem

105

tilt

179

translucent

253

tuck

32

teeming

106

timber

180

transmit

254

tuft

33

telescope

107

timbering

181

transmute

255

tufted

34

temerity

108

time

182

transport

256

tufty

35

temper

109

timetable

183

trash

257

tug

36

temperance

110

timid

184

trauma

258

tulip

37

temporal

111

timidity

185

travel

259

tumble

38

temporarily

112

timidness

186

traveler

260

tumbling

39

temporary

113

tine

187

traverse

261

tumult

40

temporize

114

tinkle

188

treacherous

262

tundra

41

tenacity

115

tint

189

treacherously

263

tunnel

42

tenant

116

tiny

190

treacherousness

264

tunneler

43

tend

117

tip

191

treachery

265

tunneling

44

tendency

118

tissue

192

tread

266

turbulent

45

tenet

119

titillate

193

treader

267

turf

46

tentative

120

title

194

treadmill

268

turfy

47

tenth

121

to date

195

treason

269

turgid

48

tenuous

122

toad

196

treasure

270

turkey

49

tepid

123

toast

197

treasurership

271

turmoil

50

terminal

124

toilet

198

treasury

272

turnip

51

termination

125

token

199

treat

273

turtle

52

terrain

126

tolerant

200

treatise

274

tutor

53

terrestrial

127

tolerate

201

treatment

275

twice

54

territory

128

toll

202

treaty

276

twig

55

terror

129

tomato

203

tremendous

277

twilight

56

terrorist

130

tomb

204

tremendously

278

twin

57

test

131

tongue

205

tremendousness

279

twine

58

testing

132

tonic

206

tremulous

280

twiner

59

testy

133

take off

207

trench

281

twinge

60

textbook

134

tool

208

trend

282

twinkle

61

textile

135

topic

209

trial

283

twinkler

62

theft

136

torch

210

tribal

284

twinkling

63

theme

137

torment

211

tribunal

285

twinkly

64

theoretical

138

tormenting

212

tributary

286

twinned

65

thesaurus

139

torrent

213

tribute

287

twist

66

thick

140

torrential

214

trick

288

twitch

67

thigh

141

torrentially

215

trickle

289

type

68

thine

142

torrid

216

trifle

290

typewriter

69

thirst

143

torture

217

trifler

291

typical

70

thirsty

144

totter

218

trifling

292

typically

71

thistle

145

touch

219

trigger

293

tyrannical

72

thorough

146

touched

220

trim

294

tyranny

73

thoroughfare

147

tough

221

trinket

295

tyrant

74

thrash

148

tourist

222

trip

296

tyro

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้538
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้714
mod_vvisit_counterเดือนนี้2090
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6824666

Who's Online

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ