--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ช่างเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน (Aerospace engineering technician)

บทความจาก : สาระดีดี.คอม

 

 

id-10095445.jpg - 89.81 Kb

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net


 

 

กลุ่มบุคลิกภาพ : บุคลิกภาพแบบจริงจัง ไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Relistic)

 

ลักษณะโดยทั่วไป

ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ จะชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง ชอบทำงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งของ  เช่น เครื่องจักรกล ทักษะทางภาษา ทักษะการสร้าง สัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีน้อย มักจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุุคคลหรือไม่ชอบเป็นจุดสนใจของผูุ้อื่น ค่อนข้างมีลักษณะเป็นชายสูง มีค่านิยมทางเศรษฐกิจและการเมืองในรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผน

 

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความอดทน มีความบากบั่น กล้าแสดงผลงาน ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคมมีน้อย

 

การประเมินตนเอง

มีความเป็นผู้นำน้อย มีทักษะในการสื่อสารน้อย มีสุนทรีน้อย


นิยามอาชีพ

 • ทำงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำและควบคุมของวิศวกรเครื่องกล (อากาศยาน) โดยนำเทคนิคและวิศวกรรมเครื่องกลมาใช้ในงานซ่อมบำรุงเครื่องมือเล็กทรอนิกส์ทางการบิน
 • งานซ่อมบำรุงอากาศยานเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาศัยหลักการและกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • บำรุงรักษาและตรวจซ่อมอากาศยาน เช่น  ลำตัว โครงสร้างและ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอากาศในลักษณะต่าง  เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการบิน
 • วิเคราะห์ ร่างแบบและควบคุมการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์การบินและตัวอากาศยาน
 • ประเมินความเสียหาย ประเมินผลงานและการเขียนบันทึกรายงาน รายการซ่อมบำรุงอากาศยานตลอดจนสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานด้านอากาศยาน
 • ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรเครื่องกล (อากาศยาน)

 

ลักษณะของงานที่ทำ

 • ตรวจซ่อมแก้ไขข้อขัดข้อง  อากาศยาน และตรวจซ่อมตามกำหนดระยะเวลาเตรียมอากาศยานให้พร้อมทุกระบบ (เครื่องยนต์ ลำตัว และไฮดรอลิกส์  ไฟฟ้า) ก่อนส่งอากาศยานขึ้นบิน  หรือในการฝึกอบรมดูแลรักษาการใช้เครื่องมือกลพิเศษ (Special Tools) ทุกชนิดที่ใช้เฉพาะกับอากาศยานแบบที่ตนรับผิดชอบใช้ และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ภาคพื้นดินติดตาม  และแก้ไขคู่มือ คำสั่ง  คำแนะนำทางด้านช่าง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับอากาศยานในความรับผิดชอบของตนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาดูแลรักษาความสะอาดอากาศยานให้สะอาดอยู่เสมอ ตรวจอุปกรณ์ที่เสีย  เพื่อให้ทราบถึงลักษณะและจุดที่เสีย เช่น ใบพัดถังน้ำมัน ล้อ ปีก ระบบไฟฟ้า เป็นต้นซ่อมหรือให้บริการ  และซ่อมเครื่องจักรเครื่องยนต์ของอากาศยาน
 • ทำงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไอพ่นเครื่องยนต์ลูกสูบ  เครื่องยนต์กังหัน ไอน้ำ  หรือเครื่องยนต์ประเภทอื่นๆ  ซึ่งต้องใช้ความรู้เป็นพิเศษถอดอุปกรณ์ออกทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนเพื่อเอาส่วนที่เสีย  หรือชำรุดออกซ่อมชิ้นส่วน   หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน  โดยใช้เครื่องมือช่วยในการประกอบตามความจำเป็นเพื่อให้การประกอบชิ้นส่วนเป็นไปอย่างถูกต้องทดสอบอุปกรณ์ที่ประกอบใหม่ และปรับตามความจำเป็น  ตรวจสอบ  ปรับ และหยอดน้ำมันหล่อลื่นอุปกรณ์เป็นครั้งคราว  หรือสั่งให้ผู้ช่วยทำงานดังกล่าว
 • ตลอดจนทำงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องกลอากาศยานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  อาจเชื่อมประสานและบัดกรีส่วนต่างๆ  อาจตรวจตราอากาศยานที่จอดอยู่ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขเครื่องจักรกลที่ชำรุดเสียหายตรวจสอบเครื่องยนต์ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนทำการบินให้บริการและซ่อมอากาศยานในขณะกำลังบิน
 • แนะนำนักบินเกี่ยวกับเครื่องยนต์คอยตรวจดูเครื่องวัดมิเตอร์และเครื่องมือประกอบการบินอย่างอื่น เพื่อกันความผิดพลาดทางเทคนิค ตรวจข้อขัดข้องของเครื่องยนต์  และทำงานซ่อมด่วนและซ่อมเล็กน้อย  พร้อมทั้งแจ้งนักบินทราบถึงข้อขัดข้องต่างๆ บันทึกรายงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์และการปฏิบัติงานของอากาศยาน ตลอดจนข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นและการซ่อมแซมในระหว่างทำการบิน

 

สภาพการจ้างงาน

 • ผู้ประกอบอาชีพช่างเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน  ที่ทำงานในภาครัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหรือภาคเอกชน  เช่น บริษัทบางกอกแอร์เวย์  ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและอาจมีค่าวิชาเพิ่มให้สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์
 • สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาตรี หรืออนุปริญญาจากหลักสูตรช่างอากาศยานและเครื่องยนต์ (Aircraft Maintenance) จากสถาบันการบินพลเรือนจะได้รับเงินเดือนตามประสบการณ์ในการทำงาน ส่วนโบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
 • ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้โดยปกติปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง  แต่บางหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องมีช่างเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ก็จะต้องทำงานเป็นกะโดยทำงานกะละ 8 ชั่วโมง ผู้ที่ทำงานในกะดึก คือรอบที่สามอาจจะได้รับค่าจ้างพิเศษ ในการทำงานอาจมีการหมุนเวียนกันปฏิบัติงานตามรอบของกะและอาจต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดอื่นๆ ด้วย ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะได้รับค่าจ้างพิเศษในการทำงานวันหยุด

 

สภาพการทำงาน

 • ผู้ประกอบอาชีพนี้ปฏิบัติงานเหมือนช่างทั่วไปเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงที่ต้องกระทำตามแผนเป็นส่วนใหญ่แต่ในบางโอกาสอาจต้องทำงานนอกแผน  เนื่องจากอากาศยานมีข้อขัดข้องก่อนครบกำหนดเวลาเข้ารับการซ่อมบำรุงตามแผน ดังนั้นงานช่างซ่อมบำรุงอากาศยานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความคล่องตัวสามารถปฏิบัติงานได้ทุกเวลาและอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดเตรียมอากาศยานให้พร้อมทำการบินได้ตามกำหนดเวลางานช่างเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน  เป็นงานหนักที่ท้าทายกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งที่ต้องการทักษะค่อนข้างสูงในการวิเคราะห์ปัญหา  มีความละเอียดรอบคอบ  เปื้อนสกปรก  ร้อน  บางครั้งต้องทำงานใต้ท้องเครื่องอากาศยาน  อาจต้องทำงานในที่แคบๆ ใช้มือ  และอุปกรณ์เครื่องมือทางการช่างช่วยในการทำงาน
 • นอกจากการทำงานติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอากาศยานในภาคพื้นดิน โดยการตรวจสอบเครื่องยนต์ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ  ให้เรียบร้อยพร้อมที่จะทำการบิน  และในการบินบางครั้งต้องมีช่างเทคนิคอากาศยาน  และเครื่องยนต์ที่ต้องให้บริการ และซ่อมอากาศยานในขณะกำลังบินในกรณีมีปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องโดยผู้ที่ทำหน้าที่นี้ต้องมี ใบอนุญาตในการประกอบอาชีพช่างเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน
 • ผู้ประกอบอาชีพนี้ในระดับปฏิบัติงานจะทำงานในบริเวณสนามบิน  ซึ่งต้องมีช่างเทคนิคอากาศยานและเครื่องยนต์ประจำทุกสนามบินทั่วประเทศ บางครั้งอาจต้องปฏิบัติหน้าที่ในสนามบินในต่างจังหวัด

 

คุณสมบัติผู้ประกอบอาชีพ

ผู้ประกอบอาชีพช่างเทคนิควิศวกรรมอากาศยานต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ได้รับอนุปริญญาในหลักสูตรวิชาบำรุงรักษาอากาศยาน ( Aircraft Maintenance)  หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งสามารถสอบขอรับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพพิเศษนี้เพื่อปรับเพิ่มค่าวิชาชีพได้
 2. ภาษาติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สนใจ และศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และไม่ตาบอดสี
 3. เป็นเพศชายเนื่องจากงานช่างต้องปีนตรวจซ่อมเครื่องอากาศยานและทำงานช่างที่อาจจะต้องทำงานยกของหนักและอันตราย จึงไม่เหมาะสำหรับเพศหญิง
 4. มีความอดทน  มีปฏิภาณไหวพริบดี มีสำนึกในความปลอดภัย และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วมีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 5. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความกล้าหาญ สามารถ ตัดสินใจ  และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความมั่นใจใน   ตนเอง ละเอียดรอบคอบ มีความจำดี ช่างสังเกต
 6. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งหากไม่ได้รับการอบรมในเทคนิคการซ่อม บำรุงเครื่องจักรกลอากาศยาน จะถูกส่งเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิชาบำรุงรักษา อากาศยาน (Aircraft  Maintenance) ในสถาบันที่ทางราชการรับรอง เช่น สถาบันการบินพลเรือน  เป็นต้น  โดยใช้ระยะเวลาอบรมประมาณ 67 สัปดาห์ ซึ่งต้องศึกษาหลักสูตรเทคนิคการบินภาคภาษาอังกฤษ (Aviation Technical  English Course) ใช้เวลา  20  สัปดาห์และหลักสูตรการบำรุงรักษาอากาศยาน (Aircraft  Maintenance) เป็นเวลา 2 ปี

 

การเตรียมตัวสำหรับผู้สนใจ

 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าสามารถสมัครเข้าสอบคัดเลือกเข้าสถาบันการบินพลเรือน และเลือกศึกษาในหลักสูตรการบำรุงรักษาอากาศยาน  (Aircraft  Maintenance) ใช้เวลาศึกษา 2 ปี   เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญาบัตรและได้รับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพช่างซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์เพื่อปรับค่าวิชาชีพสามารถสมัครงานประกอบอาชีพ ช่างเทคนิคอากาศยาน และเครื่องยนต์ได้

 

โอกาสในการมีงานทำ

 • อาชีพช่างเทคนิคอากาศยาน และเครื่องยนต์จัดเป็นอาชีพที่ขาดแคลนอาชีพหนึ่ง เนื่องจากผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรพิเศษ   ซึ่งสามารถผลิตได้ครั้งละไม่มาก และค่าใช้จ่ายในการศึกษาค่อนข้างสูง  แต่เมื่อสำเร็จการอบรมแล้วต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครงานจึงสามารถเข้าปฏิบัติงานได้
 • อาชีพนี้ยังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานและจัดได้ว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงอาชีพหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ได้รับวุฒิอนุปริญญาหรือวุฒิปริญญาตรีทั่วไป
 • ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพนี้ควรที่จะมีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอสมควร สามารถทำคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ได้ดี
 • อาชีพช่างเทคนิควิศวกรรมอากาศยานนี้นอกจากทำงานในบริษัทสาย  การบินทั่วไปแล้วยังสามารถทำงานในบริษัทเอกชนที่นำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับอากาศยานได้ หากมีประสบการณ์และมีความชำนาญ

 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

 • ช่างเทคนิคอากาศยาน  และเครื่องยนต์ที่ปฏิบัติงานมานานจนมีความชำนาญและหากได้รับการอบรมในหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป จะสามารถเลื่อนขั้นไปจนถึงตำแหน่งหัวหน้า
 • หากมีความสามารถในการบริหาร และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขสามารถได้เลื่อนขึ้นจนถึงตำแหน่งสูงสุด  คือ  ผู้บริหารขององค์กรในสายงานปฏิบัติการ

 

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

 • ช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารการบิน
 • ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน

 

แหล่งที่มา :

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้692
mod_vvisit_counterเดือนนี้13583
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6774842

Who's Online

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ